درس‌های موجود

روابط کار در سازمان-استاد کمالی-معرفی به استاد


روابط کار در سازمان-استاد کمالی-معرفی به استاد
 • استاد: اعظم کمالی

مبانی مهندسی مالی-6234 992


مبانی مهندسی مالی-6234 992
 • استاد: طاهره سیدی

تشکیلات و روش های اداری - شجاعیان


تشکیلات و روش های اداری - شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

قراردادهای بیمه


قراردادهای بیمه
 • استاد: نسرین رجبی

بازاریابی بین المللی-6203-استاد شجاعیان


بازاریابی بین المللی-6203-استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

سرپرستی سازمان - استاد شجاعیان-معرفی به استاد


سرپرستی سازمان - استاد شجاعیان-معرفی به استاد
 • استاد: امیر شجاعیان

مدیریت استراتژیک 6144--2-99 - استاد شجاعیان


مدیریت استراتژیک 6144--2-99 - استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

کاربرد کامپیوتر/کاربرد نرم افزار/نرم افزار کاربردی حسابداری 6092-6118-6194


کاربرد کامپیوتر/کاربرد نرم افزار/نرم افزار کاربردی حسابداری 6092-6118-6194
 • استاد: سمیرا خالقی پور

اقتصاد کلان -6080-992-استاد شجاعی


اقتصاد کلان -6080-992-استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5998-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5998-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5997-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5997-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

حسابداری میانه 2 - 6171,6112-992- استاد وحدانی


حسابداری میانه 2 - 6171-6112-992- استاد وحدانی
 • استاد: اسماء وحدانی

روش تحقیق پیشرفته-6108-992-استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته-6108-992-استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حسابداری مدیریت -6106-992- استاد طالبی


حسابداری مدیریت -6106-992- استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حسابداری بخش عمومی- 6063-992- استاد قدیری مقدم


حسابداری بخش عمومی- 6063-992- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

زبان تخصصی پیشرفته - 6062-992- استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 6062-992- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

زبان تخصصی پیشرفته - 6061-992- استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 6061-992- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

حسابرسی پیشرفته- 5968-992- استاد حسینی الاصل


حسابرسی پیشرفته- 5968-992- استاد حسینی الاصل
 • استاد: محسن حسینی الاصل

تحلیل آماری-5966-992-استاد زیبایی


تحلیل آماری-5966-992-استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

اقتصادسنجی - 5965-992-استاد جعفری


اقتصادسنجی - 5965-992-استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی

روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی


مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حسابداری میانه 1 - 6109,6107-992-استاد مجبوری


حسابداری میانه 1 - 6109,6107-992-استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

بررسی مسائل جاری در حسابداری -6064-992- استاد طالبی


بررسی مسائل جاری در حسابداری -6064-992- استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه-5972-992-استاد حسینی الاصل


تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه-5972-992-استاد حسینی الاصل
 • استاد: محسن حسینی الاصل

حسابرسی عمومی - 5971-992-استاد شادکامی


حسابرسی عمومی - 5971-992-استاد شادکامی 
 • استاد: مصطفی شادکامی

حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد - 5970-992-استاد طالبی


حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد - 5970-992-استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

مبانی حسابداری مدیریت- 5969-992-استاد مجبوری


مبانی حسابداری مدیریت- 5969-992-استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

تئوری حسابداری1 و تئوریهای حسابداری-5964 6103-992- استاد مجبوری


تئوری حسابداری -5933 - استاد مجبوری 
 • استاد: هدی مجبوری

حسابرسی 1 - 6111-992-استاد دهقان

طبقه: حسابرسی

حسابرسی 1 - 6111-992-استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

حسابرسی 2 - 6110-992- استاد طالبی

طبقه: حسابرسی

حسابرسی 2 - 6110-992- استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 6105-992-استاد شادکامی

طبقه: حسابرسی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 6105-992-استاد شادکامی
 • استاد: مصطفی شادکامی

کاربرد قوانین و مقررات مالی و بانکی -6104-992-استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

کاربرد قوانین و مقررات مالی و بانکی -6104-992-استاد حسینی الاصل 
 • استاد: محسن حسینی الاصل

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه-6065-992-استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه-6065-992-استاد حسینی الاصل 
 • استاد: محسن حسینی الاصل

حسابرسی فناوری اطلاعات-5974-992-استاد وحدانی

طبقه: حسابرسی

حسابرسی فناوری اطلاعات-5974-992-استاد وحدانی
 • استاد: اسماء وحدانی

حسابرسی داخلی- 5973-992- استاد وحدانی

طبقه: حسابرسی

حسابرسی داخلی- 5973-992- استاد وحدانی 
 • استاد: اسماء وحدانی

بررسی موارد خاص در حسابرسی -5735 -

طبقه: حسابرسی

بررسی موارد خاص در حسابرسی -5735 - 

پایان نامه بازاریابی

 • استاد: مهدي فريماني مهدي
 • استاد: رضا ولی زاده

تحلیل آماری- 6192-992-استاد نظری


تحلیل آماری- 6192-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

مدیریت رفتار سازمانی - 6190-992-استاد نعمتی


مدیریت رفتار سازمانی - 6190-992-استاد نعمتی 
 • استاد: علی نعمتی

کاربرد تئوری تصمیم گیری-6186-992-استاد نظری


کاربرد تئوری تصمیم گیری-6186-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

زبان تخصصی - 6117-992-استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی - 6117-992-استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

اخلاق و احکام و کسب و کار -6116-992-استاد سید النگی


اخلاق و احکام و کسب و کار -6116-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

تحلیل آماری - 6015-992-استاد نظری


تحلیل آماری - 6015-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت- 6014-992-استاد ولی زاده


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت- 6014-992-استاد ولی زاده
 • استاد: رضا ولی زاده

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 6013-992-استاد میرزائی


بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 6013-992-استاد میرزائی 
 • استاد: وحید میرزایی

مدیریت و تبلیغات و برند- 6012-992-استاد سید النگی


مدیریت و تبلیغات و برند- 6012-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مدیریت و تبلیغات و برند- 6011-992-استاد خباز


مدیریت و تبلیغات و برند- 6011-992-استاد خباز
 • استاد: محمود خباز

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 6010-992-استاد بهرام زاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 6010-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6006-992- استاد عباسی


مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6006-992- استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6005-992-استاد سیدالنگی


مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6005-992-استاد سیدالنگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مدیریت استراتژیک پیشرفته -6003-992-استاد عباسی


مدیریت استراتژیک پیشرفته -6003-992-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت استراتژیک پیشرفته -6002-992-استاد عباسی


مدیریت استراتژیک پیشرفته -6002-992-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت استراتژیک پیشرفته-6001-5976-992-استاد جوادی


مدیریت استراتژیک پیشرفته-6001-5976-992-استاد جوادی
 • استاد: سید مصطفی جوادی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-6000-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-6000-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5999-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5999-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

اخلاق و احکام کسب و کار- 5996-992-استاد سید النگی


اخلاق و احکام کسب و کار- 5996-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مبانی سازمانی و مدیریت 5995-992-استاد نعمتی


مبانی سازمانی و مدیریت 5995-992-استاد نعمتی 
 • استاد: علی نعمتی

مدیریت رفتار سازمانی-5994-992-استاد سید النگی


مدیریت رفتار سازمانی-5994-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مدیریت استراتژیک پیشرفته-5991-992-استاد ذبیحی


مدیریت استراتژیک پیشرفته-5991-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت-5988-992-استاد خداپرست


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت-5988-992-استاد خداپرست
 • استاد: مهدی خداپرست

اصول مذاکرات و مکاتبات و قراردادهای تجاری- 5987-992-استاد سیدالنگی


اصول مذاکرات و مکاتبات و قراردادهای تجاری- 5987-992-استاد سیدالنگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

زبان تخصصی -5986-992-استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی -5986-992-استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

تحلیل آماری-5984-992-استاد نظری


تحلیل آماری-5984-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 5983-992-استاد بهرامزاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 5983-992-استاد بهرامزاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت کیفیت و بهره وری -5982-992- استاد عباسی


مدیریت کیفیت و بهره وری -5982-992- استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته-5981-992- استاد لطفعلی پور


بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته-5981-992- استاد لطفعلی پور 
 • استاد: محمدرضا لطفعلی پور

مدیریت تبلیغات و برند-5980-992-استاد خباز


مدیریت تبلیغات و برند-5980-992-استاد خباز
 • استاد: محمود خباز

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5975-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5975-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

پایان نامه

 • استاد: محمد براتي محمد
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده
 • استاد: رضا سخاوتي رضا
 • استاد: علي عيدي زاده علي
 • استاد: رضا ولی زاده

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5990-992-استاد لطفعلی پور


اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5990-992-استاد لطفعلی پور 
 • استاد: محمدرضا لطفعلی پور

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5989-992-استاد خداپرست


اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5989-992-استاد خداپرست
 • استاد: مهدی خداپرست

مدیریت تحول سازمانی - 6193-992-استاد میرزایی


مدیریت تحول سازمانی - 6193-992-استاد میرزایی
 • استاد: وحید میرزایی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6191-992- استاد حمیدی


حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6191-992- استاد 
 • استاد: محمدرضا حمیدی

مهارت آموزی آموزش و توسعه منابع-6017-992-استاد ذبیحی


مهارت آموزی آموزش و توسعه منابع-6017-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مدیریت تحول سازمانی -6016-992-استاد ذبیحی


مدیریت تحول سازمانی -6016-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6009-992-استاد توانمند


حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6009-992-استاد توانمند
 • استاد: محمد توانمند

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6008-992-بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6008-992-بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6007-992- بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6007-992- بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

اداره امور عمومی در اسلام-6004-992-استاد عباسی


اداره امور عمومی در اسلام-6004-992-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مبانی مدیریت دولتی-5993-922-استاد قلی پور


مبانی مدیریت دولتی-5993-922-استاد قلی پور 
 • استاد: مریم قلی پور

نظریه های مدیریت دولتی- 5992-992-استاد ذبیحی


نظریه های مدیریت دولتی- 5992-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

ارزشیابی و عملکرد دولتی و سازمانها- 5985-992-استاد بهرام زاده


ارزشیابی و عملکرد دولتی و سازمانها- 5985-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت تحول سازمانی-5979-992-استاد میرزائی


مدیریت تحول سازمانی-5979-992-استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی- 5978-992-استاد جلال دوست


حقوق اساسی سازمانهای دولتی- 5978-992-استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

اداره امور عمومی در اسلام- 5977-992- استاد جوادی


اداره امور عمومی در اسلام- 5977-992- استاد جوادی
 • استاد: سید مصطفی جوادی

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی


برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی 
 • استاد: سید مصطفی جوادی

راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی


راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی
 • استاد: سید مصطفی جوادی

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 6207- 2-99 -استاد فارابی


کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 6207- 2-99 -استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

مبانی بانکداری و مدیریت بانک - 992- 6145 استاد سیدی


مبانی بانکداری و مدیریت بانک - 992- 6145 استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

سیستم های خرید و انبار داری و توزیع-6168-992- استاد دولتخواهی


سیستم های خرید و انبار داری و توزیع-6168-992- استاد دولتخواهی
 • استاد: شقایق دولتخواهی

رفتار سازمانی - 6115-992-استاد


رفتار سازمانی - 6115-992-استاد 

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی/حسابداری دولتی1 6195-6220-6114-992- استاد کیامهر


حسابداری و حسابرسی بخش عمومی/حسابداری دولتی1 6195-6220-6114-992- استاد کیامهر
 • استاد: جواد کیامهر

حسابداری مالیاتی2-6113-992-استاد کیامهر


حسابداری مالیاتی2-6113-992-استاد کیامهر
 • استاد: جواد کیامهر

بهایابی1 - 6101-992-استاد دهقان


بهایابی1 - 6101-992-استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

پژوهش عملیاتی 1 -6083-992-استاد زیبایی


پژوهش عملیاتی 1 -6083-992-استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

ریاضی کاربردی 1-6077-992-استاد شکری


ریاضی کاربردی 1-6077-992-استاد شکری
 • استاد: پریسا شکری

آمار استنباطی - 6173-992-استاد لنگری


آمار استنباطی - 6173-992-استاد لنگری
 • استاد: جواهر لنگری

متون روانشناسی به انگلیسی2 - 6153-992-استاد نقی زاده


متون روانشناسی به انگلیسی2 - 6153-992-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

انسان در اسلام-6152-992-استاد کشمیری


انسان در اسلام-6152-992-استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

روانشناسی کودکان با نیازهای خاص1-6151-992-استاد تقی زاده


روانشناسی کودکان با نیازهای خاص1-6151-992-استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

روانشناسی و مشاوره خانواده-6150-992-استاد رسولی


روانشناسی و مشاوره خانواده-6150-992-استاد رسولی 
 • استاد: خلیل رسولی

آسیب شناسی روانی کودک و وجوان-6148-992-استاد آدینه پور


آسیب شناسی روانی کودک و وجوان-6148-992-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه- 6127-992-استاد آدینه پور


توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه- 6127-992-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

فنون مشاوره و روان درمانی-6126-992-استاد تقی زاده


فنون مشاوره و روان درمانی-6126-992-استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار -6125-992-استاد رضوان


شیوه های اصلاح و تغییر رفتار -6125-992-استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

روانشناسی اعتیاد- 6124-992-استاد نقی زاده


روانشناسی اعتیاد- 6124-992-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

مدیریت استرس (تنیدگی )-6123-992-استاد آدینه پور


مدیریت استرس (تنیدگی )-6123-992-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

آموزه های روانشناسی درقرآن و حدیث -6202-992- استاد رسولی


آموزه های روانشناسی درقرآن و حدیث -6202-992- استاد رسولی
 • استاد: خلیل رسولی

روانشناسی سلامت-6122-992-استاد تقی زاده


روانشناسی سلامت-6122-992-استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

بهداشت روانی-6121-992-استاد نقی زاده


بهداشت روانی-6121-992-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

اصول روانشناسی بالینی -6120-992-استاد آدینه پور


اصول روانشناسی بالینی -6120-992-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

روانشناسی اخلاق- 6075-992-استاد آدینه پور


روانشناسی اخلاق- 6075-992-استاد آدینه پور
 • استاد: خانم آدینه پور

نظریه های مشاوره وروان درمانی-6074-992 خانم بهرام زاده


نظریه های مشاوره وروان درمانی-6074-992 استاد
 • استاد: زهرا بهرام زاده

فیزیولوژی اعصاب و غدد-6073-992-استاد آدینه پور


فیزیولوژی اعصاب و غدد-6073-992-استاد آدینه پور
 • استاد: خانم آدینه پور

معرفت شناسی - 6072-992-استادحاتمی


معرفت شناسی - 6072-992-استاد
 • استاد: خلیل حاتمی

روانشناسی اجتماعی -6070-992-استاد نقی زاده


روانشناسی اجتماعی -6070-992-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

مباحث اساسی در روانشناسی 2- 6069-992-استاد


مباحث اساسی در روانشناسی 2- 6069-992-استاد
 • استاد: زهرا بهرام زاده

روان سنجی- 6038-992-استاد نقی زاده


روان سنجی- 6038-992-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

آزمونهای روانشناختی 2- 6036-992-استاد تقی زاده


آزمونهای روانشناختی 2- 6036-992-استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

آسیب شناسی روانی 2- 6035-992-استاد تقی زاده


آسیب شناسی روانی 2- 6035-992-استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

آمار توصیفی - 5956 -استاد شکری


آمار توصیفی - 5956 -استاد شکری
 • استاد: پریسا شکری

روانشناسی اعتیاد- 5890- استاد نقی زاده


روانشناسی اعتیاد- 5890- استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

روانشناسی و مشاوره خانواده- 5749-استاد نقی زاده


روانشناسی و مشاوره خانواده- 5749-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

آسیب شناسی روانی 2 -5748 - استاد نقی زاده


آسیب شناسی روانی 2 -5748 - استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

آزمونهای روانشناختی-5644 - استاد نقی زاده


آزمونهای روانشناختی-5644 - استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

ورزش 1 -6141-992-استاد رنجبر


ورزش 1 -6141-992-استاد رنجبر

ارزیابی طرح های اقتصادی -6175-992-استاد شجاعی


ارزیابی طرح های اقتصادی -6175-992-استاد شجاعی 
 • استاد: عطیه شجاعی

امور مالی بین الملل- 6097 6174-992- استاد سیدی


امور مالی بین الملل-6174-992- استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

مدیریت مالی 2 - 6177,6084,6167-992-استاد دولتخواهی


مدیریت مالی 2 - 6177,6084,6167-992-استاد دولتخواهی
 • استاد: شقایق دولتخواهی

بانکداری خارجی 2 - 6130-992-استاد


بانکداری خارجی 2 - 6130-992-استاد

حقوق تجارت، 6027-992-استاد منفردی


حقوق تجارت،  6027-992-استاد منفردی 
 • استاد: آذین منفردی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه-6026-992-استاد شجاعی


فراگرد تنظیم و کنترل بودجه-6026-992-استاد شجاعی 
 • استاد: عطیه شجاعی

حسابرسی داخلی بانکها-6025-992-استاد رحمانی


حسابرسی داخلی بانکها-6025-992-استاد رحمانی
 • استاد: امین رحمانی

بانکداری خارجی 1 - 6024-992-استاد سیدی


بانکداری خارجی 1 - 6024-992-استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

مدیریت مالی 1-6023-992-استاد کمالی


مدیریت مالی 1-6023-992-استاد کمالی
 • استاد: اعظم کمالی

پژوهش عملیاتی 2 -6022-992-استاد زیبایی


پژوهش عملیاتی 2 -6022-992-استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

تجزیه و تحلیل قانون خدمات کشوری- 6140-992-استاد نعمتی فاروجی


تجزیه و تحلیل قانون خدمات کشوری- 6140-992-استاد نعمتی فاروجی 
 • استاد: حسن نعمتی فاروجی

تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی- 6139-992-استاد نعمتی فاروجی


تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی- 6139-992-استاد نعمتی فاروجی 
 • استاد: حسن نعمتی فاروجی

اصول و مبانی کارآفرینی- 6138-992- استاد دولتخواهی


اصول و مبانی کارآفرینی- 6138-992- استاد دولتخواهی
 • استاد: شقایق دولتخواهی

اقتصاد خرد-کلیات علم اقتصاد 6213 6181 6136-992-استاد جعفری


اقتصاد خرد- 6136-992-استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 - 6135-992- استاد لنگری


ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 - 6135-992- استاد لنگری
 • استاد: جواهر لنگری

مدیریت رفتار سازمانی- 6115-6178-6134-992-استاد رستمیان


مدیریت رفتار سازمانی- 6115-6178-6134-992-استاد رستمیان
 • استاد: مهشید رستمیان

زبان تخصصی 1 - 6133,6196-992-استاد قدرتی


زبان تخصصی 1 - 6133,6196-992-استاد قدرتی
 • استاد: مینا قدرتی

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها -6034-992- استاد کمالی


سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها -6034-992- استاد کمالی 
 • استاد: اعظم کمالی

مدیریت تعاونی ها - 6033-992-استاد سیدی


مدیریت تعاونی ها - 6033-992-استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

مدیریت تحول سازمانی- 6032-992- استاد نعمتی فاروجی


مدیریت تحول سازمانی- 6032-992- استاد نعمتی فاروجی
 • استاد: حسن نعمتی فاروجی

مدیریت تطبیقی- 6031-992- استاد کمالی


مدیریت تطبیقی- 6031-992- استاد کمالی 
 • استاد: اعظم کمالی

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری-6030-992-استاد کمالی


مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری-6030-992-استاد کمالی
 • استاد: اعظم کمالی

مبانی برنامه ریزی وپیشرفت عدالت-6028-992-استاد شجاعی


مبانی برنامه ریزی وپیشرفت عدالت-6028-992-استاد شجاعی 
 • استاد: عطیه شجاعی

اصول حسابداری 2 -6021-992-استاد دهقان


اصول حسابداری 2 -6021-992-استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

زبان عمومی -6020-992-استاد قدرتی


زبان عمومی -6020-992-استاد قدرتی
 • استاد: مینا قدرتی

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی - 6019-992-استاد کشمیری


اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی - 6019-992-استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

مبانی سازمان و مدیریت- 6018-992-استاد رستمیان


مبانی سازمان و مدیریت- 6018-992-استاد رستمیان
 • استاد: مهشید رستمیان

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - 5777- استاد شجاعی


فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - 5777- استاد شجاعی

زبان تخصصی (2) - 5744 - استاد قدرتی


زبان تخصصی (2) - 5744 - استاد قدرتی 
 • استاد: مینا قدرتی

فیزیک پیش - 6149-992-استاد علیدادیان


فیزیک پیش - 6149-992-استاد علیدادیان
 • استاد: الهه علیدادیان

مباحث ویژه- 6147- 992- استاد فارابی


مباحث ویژه- 6147- 992- استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

زبان فنی - 6056-992- استاد قدرتی


زبان فنی - 6056-992- استاد قدرتی
 • استاد: مینا قدرتی

آمار 6129,6176,6085,6180,6210,6055-992


آمار و احتمالات

آمار توصیفی

آمار و کاربرد آن در مدیریت 
6129,6176,6085,6180,6210,6055
استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

ریاضی کاربردی -6054-992-استاد رختیانی


ریاضی کاربردی -6054-992-استاد رختیانی 
 • استاد: یاسر رختیانی

مبانی مهندسی نرم افزار- 6053-992-استاد فیروزان


مبانی مهندسی نرم افزار- 6053-992-استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

سخت افزار کامپیوتر 2 - 6052-992-استاد فارابی


سخت افزار کامپیوتر 2 - 6052-992-استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

ذخیره و بازیابی اطلاعات- 6051-992-استاد استاد فیروزان


ذخیره و بازیابی اطلاعات- 6051-992-استاد استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

ساختمان داده ها - 6050-992-استاد فیروزان


ساختمان داده ها - 6050-992-استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

زبان ماشین و اسمبلی - 6049-992--استاد فارابی


زبان ماشین و اسمبلی - 6049-992--استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

ریاضی عمومی -6046-992- استاد رختیانی


ریاضی عمومی -6046-992- استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

برنامه سازی سیستم- 6158-992- استاد فیروزان


برنامه سازی سیستم- 6158-992- استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

ریاضی مهندسی - 6045-992-استاد رختیانی


ریاضی مهندسی - 6045-992-استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

شبیه سازی کامپیوتری- 6044-992-استاد فارابی


شبیه سازی کامپیوتری- 6044-992-استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

طراحی صفحات وب - 6041-992-استاد شعبانی


طراحی صفحات وب - 6041-992-استاد شعبانی 
 • استاد: ندا شعبانی

هوش مصنوعی - 6040-992- استاد فارابی


هوش مصنوعی - 6040-992- استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه- 6039-992- استاد فیروزان


طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه- 6039-992- استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 5821- استاد جعفری


شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 5821- استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

حقوق جزای عمومی 3 - 5923 -استاد آئینه بیگی


حقوق جزای عمومی 3 - 5923 -استاد آئینه بیگی
 • استاد: فرانک آئینه بیگی

حقوق تجارت4 - 5922 - استاد نودهی


حقوق تجارت4 - 5922 - استاد نودهی
 • استاد: علیرضا نودهی

حقوق اداری 2 - 5921 - استاد عاملی پور


حقوق اداری 2 - 5921 - استاد عاملی پور
 • استاد: امین عاملی پور

کلیات حقوق جزا- 5920 - استاد آئینه بیگی


کلیات حقوق جزا- 5920 - استاد آئینه بیگی
 • استاد: فرانک آئینه بیگی

مالیه عمومی -6119-992- استاد شجاعی


مالیه عمومی -6119-992- استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

برنامه ریزی و توسعه-6099-992- استاد


برنامه ریزی و توسعه-6099-992- استاد

پژوهش عملیاتی 2 -6098-922-استاد زیبایی


پژوهش عملیاتی 2 -6098-922-استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی