درس‌های موجود

زندگینامه سردار سلیمانی-1234- خانم قدیری


زندگینامه سردار سلیمانی-1234- خانم قدیری

کارگاه شبکه های کامپیوتری - 5785 - استاد فارابی


کارگاه شبکه های کامپیوتری - 5785 - استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی

زبان تخصصی پیشرفته - 5939 - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 5939 - استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

تحلیل آماری - 5931 - استاد زیبایی


تحلیل آماری - 5931 - استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

زبان تخصصی پیشرفته - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 5926- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه - 5727 - استاد حسینی الاصل


تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه - 5727 - استاد حسینی الاصل
 • استاد: محسن حسینی الاصل

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری - 5725 - استاد شادکامی


سیستمهای اطلاعاتی حسابداری - 5725 - استاد شادکامی
 • استاد: مصطفی شادکامی

مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی


مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی

تئوری حسابداری 2 - 5724 - استاد فرهادی


تئوری حسابداری 2 - 5724 - استاد فرهادی
 • استاد: زهرا فرهادی

اقتصاد سنجی- 5927- استاد جعفری


اقتصاد سنجی مشخصه 5927 استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

تئوری حسابداری -5933 - استاد مجبوری


تئوری حسابداری -5933 - استاد مجبوری 
 • استاد: هدی مجبوری

مبانی حسابداری مدیریت -5932 - استاد مجبوری


مبانی حسابداری مدیریت  -5932 - استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

مدیریت ریسک - ابزارها و سیتم ها - 5732 - استاد حسینی الاصل


مدیریت ریسک - ابزارها و سیتم ها - 5732 - استاد حسینی الاصل
 • استاد: محسن حسینی الاصل

مدیریت و ارزیابی عملکرد - ابزار ها و سیستم ها - 5731 - استاد حسینی الاصل


مدیریت و ارزیابی عملکرد - ابزار ها و سیستم ها - 5731 - استاد حسینی الاصل 
 • استاد: محسن حسینی الاصل

سیستمهای اطلاعات یکپارچه حسابداری مدیریت - 5730 - استاد شادکامی


سیستمهای اطلاعات یکپارچه حسابداری مدیریت - 5730 - استاد شادکامی
 • استاد: مصطفی شادکامی

استانداردهای حسابداری بین المللی -5729 - استاد طالبی


استانداردهای حسابداری بین المللی -5729 - استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حاکمیت شرکتی - 5728 - استاد طالبی


حاکمیت شرکتی - 5728 - استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حسابرسی عملیاتی(عملکردبرای دیوان محاسبات) - 5963

طبقه: حسابرسی

حسابرسی عملیاتی(عملکردبرای دیوان محاسبات) - 5963
 • استاد: هدی مجبوری

سمینار 2 (استانداردهای حسابرسی) -5962

طبقه: حسابرسی

سمینار 2 (استانداردهای حسابرسی) -5962
 • استاد: هدی مجبوری

سمینار 1 (استانداردهای حسابداری) -5961

طبقه: حسابرسی

سمینار 1 (استانداردهای حسابداری) -5961
 • استاد: هدی مجبوری

بررسی مسایل کاربردی در حسابرسی - 5957 - استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

بررسی مسایل کاربردی در حسابرسی - 5957 - استاد حسینی الاصل

حسابرسی داخلی - 5930 - استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

حسابرسی داخلی - 5930 - استاد حسینی الاصل 
 • استاد: محسن حسینی الاصل

کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی - 5928 - استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی - 5928 - استاد حسینی الاصل 
 • استاد: محسن حسینی الاصل

بررسی موارد خاص در حسابرسی -5735 -

طبقه: حسابرسی

بررسی موارد خاص در حسابرسی -5735 - 

تئوریهای حسابرسی - 5734 - استاد مجبوری

طبقه: حسابرسی

تئوریهای حسابرسی - 5734 -استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

تحلیل آماری - 5948 - استاد نظری


تحلیل آماری - 5948 - استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

زبان تخصصی - 5708-5912-5942 - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی 

5708-5912-5942 

 استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

تحلیل آماری - 5943 - استاد نظری


تحلیل آماری - 5943 - استاد نظری 
 • استاد: محبوبه نظری

زبان تخصصی - 5942 - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی - 5942 - استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته -5937 - استاد بهرام زاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته -5937 - استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت - 5936 -استاد ولی زاده


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت - 5936 -استاد ولی زاده 
 • استاد: رضا ولی زاده

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت - 5947 - استاد میرزایی


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت - 5947 - استاد میرزایی
 • استاد: وحید میرزایی

تحلیل آماری ...- 5935 - استاد زیبایی


تحلیل آماری ... - 5935 - استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

تحلیل آماری.. - 5934- استاد نظری


تحلیل آماری. - 5934- استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

زبان تخصصی. - 5912 - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی. - 5912 - استاد قدیری
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

مدیریت رفتار سازمانی - 5909 - استاد قلی پور


مدیریت رفتار سازمانی - 5909 - استاد قلی پور 
 • استاد: مریم قلی پور

روش شناسی پژوهشهای کیفی -5889 - استاد خداپرست


روش شناسی پژوهشهای کیفی -5889 - استاد خداپرست
 • استاد: مهدی خداپرست

اخلاق و احکام کسب و کار. - 5888- استاد جلال دوست


اخلاق و احکام کسب و کار. - 5888- استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته - استاد بهرام زاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته. - 5887 - استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

کاربرد تئوری و تصمیم گیری. - 5886 - استاد نظری


کاربرد تئوری و تصمیم گیری. - 5886 - استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

بازاریابی صنعتی و خدمات. -5885 - استاد عباسی


بازاریابی صنعتی و خدمات. -5885 - استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت استراتژیک بازاریابی. -5884 - استاد عباسی


مدیریت استراتژیک بازاریابی. -5884 - استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت ارتباط مشتری و عملکرد بازاریابی. - 5883 -استاد عباسی


مدیریت ارتباط مشتری و عملکرد بازاریابی. - 5883 -استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مبانی سازمان مدیریت - 5723 - استاد سیدالنگی


مبانی سازمان مدیریت - 5723 - استاد سیدالنگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

تحلیل آماری .- 5716 - استاد نظری


تحلیل آماری. - 5716 - استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 5715و5887- استاد بهرام زاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

5715 و 5887

 استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

تحلیل آماری - 5714- استاد زیبایی


تحلیل آماری - 5714- استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

کاربرد تئوری تصمیم گیری - 5710 - استاد نظری


کاربرد تئوری تصمیم گیری - 5710 - استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

روش شناسی پژوهشهای کیفی-5709 -استاد خداپرست


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت-5709 -استاد خداپرست
 • استاد: مهدی خداپرست

بازاریابی صنعتی و خدمات-5704-استاد عباسی


بازاریابی صنعتی و خدمات-5704-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

اخلاق و احکام کسب و کار -5698 - استاد مهدوی پور


اخلاق و احکام کسب و کار -5698 - استاد مهدوی پور 
 • استاد: رحیم مهدوی پور

مدیریت استراتژیک بازاریابی - 5696 -استاد خباز


مدیریت استراتژیک بازاریابی - 5696 -استاد خباز
 • استاد: محمود خباز

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت- 5693 - استاد ولی زاده


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت- 5693 - استاد ولی زاده
 • استاد: رضا ولی زاده

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی- 5691 -استاد خباز


مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی- 5691 -استاد خباز
 • استاد: محمود خباز

اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهای تجاری - 5692 -استاد لطفعلی پور


اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهای تجاری - 5692 -استاد لطفعلی پور
 • استاد: محمدرضا لطفعلی پور

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 5858 - استاد میرزائی


بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 5858 - استاد میرزائی 
 • استاد: وحید میرزایی

استراتژیهای بازرگانی بین الملل - 5701 - استاد عباسی


استراتژیهای بازرگانی بین الملل - 5701 - استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات - 5697 - استاد عباسی


مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات - 5697 - استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین الملل - 5695 -استاد سیدالنگی


اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین الملل - 5695 -استاد سیدالنگی 
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

بازاریابی بین الملل و صادارات - 5707 - استاد لطفعلی پور


بازاریابی بین الملل و صادارات - 5707 - استاد لطفعلی پور 
 • استاد: محمدرضا لطفعلی پور

نظریه های مدیریت دولتی؛ - 5952- استاد میرزائی


نظریه های مدیریت دولتی؛ - 5952- استاد میرزائی 
 • استاد: وحید میرزایی

نظریه های مدیریت دولتی، - 5951- استاد میرزائی


نظریه های مدیریت دولتی، - 5951- استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

نظریه های مدیریت دولتی - استاد میرزائی


نظریه های مدیریت دولتی 

5950-5951-5952

 استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

مبانی مدیریت دولتی - 5941 - استاد نعمتی


مبانی مدیریت دولتی - 5941 - استاد نعمتی 
 • استاد: علی نعمتی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، -5882- استاد بهرام زاده


مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، -5882- استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت حقوق و دستمزد- 5881 - استاد ذبیحی


مدیریت حقوق  دستمزد - 5881 - استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مهارت آموزی و آموزش و توسعه منابع انسانی - 5880 - استاد ذبیحی


مهارت آموزی و آموزش و توسعه منابع انسانی - 5880 - استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مبانی مدیریت دولتی - 5879 - استاد قلی پور


مبانی مدیریت دولتی - 5879 - استاد قلی پور 
 • استاد: مریم قلی پور

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی


برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی 
 • استاد: مصطفی جوادی

راهبردهای مدیریت منابع انسانی . - 5700 و 5877- استاد جوادی


راهبردهای مدیریت منابع انسانی .

مشخصه های 5700 و 5877

استاد جوادی 
 • استاد: فاطمه جعفری
 • استاد: مصطفی جوادی

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی - 5876 - استاد بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی - 5876 - استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - 5739 - استاد بهرام زاده


مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - 5739 - استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت حقوق و دستمزد - 5722 - استاد ذبیحی


مدیریت حقوق و دستمزد - 5722 - استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی - 5720 - استاد ذبیحی


مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی - 5720 - استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مبانی مدیریت دولتی - 5717 - استاد میرزائی


مبانی مدیریت دولتی - 5717 - استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - استاد جوادی


برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی -5703 - استاد جوادی
 • استاد: مصطفی جوادی

راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی


راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی
 • استاد: مصطفی جوادی

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی- 5690 -دکتر بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی-دکتر بهرام زادهمشخصه 5690
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

ریاضیات پایه- 5892 - استاد رختیانی


ریاضیات پایه- 5892 - استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

احکام کسب و کار - 5865 - استاد کشمیری


احکام کسب و کار - 5865 - استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت - 5864 - استاد شجاعی


مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت - 5864 - استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

مبانی بانکداری و مدیریت بانک - 5863 -استاد سیدی


مبانی بانکداری و مدیریت بانک - 5863 -استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

اصول حسابداری 2 ،حسابداری شرکتها 2 ، مروری بر حسابداری مالی-استاد دهقان


اصول حسابداری 2     5843 

حسابداری شرکتها 2    5679

 مروری بر حسابداری مالی  5689

استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

سیستم های اطلاعاتی مدیریت -5770 - استاد صفاری


سیستم های اطلاعاتی مدیریت -5770 - استاد صفاری
 • استاد: ماهرخ صفاری

بازرگانی بین المللی - 5769 - استاد شجاعیان


بازرگانی بین المللی - 5769 - استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

مدیریت مالی (2) - 5768 - استاد کمالی


مدیریت مالی (2) - 5768 - استاد کمالی 
 • استاد: اعظم کمالی

سازمانهای پولی و مالی بین المللی -5767 - استاد پوستین چی


سازمانهای پولی و مالی بین المللی -5767 - استاد پوستین چی 
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

مدیریت تولید و عملیات - 5766- استاد دولتخواهی


مدیریت تولید و عملیات - 5766- استاد دولتخواهی
 • استاد: شقایق دولتخواهی

بازاریابی بین الملل- 5757 - استاد شجاعیان


بازاریابی بین الملل- 5757 - استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

آموزش مهارتهای حرفه ای - 5756 - استاد کشمیری


آموزش مهارتهای حرفه ای - 5756 - استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی -5755 - استاد جلال دوست


حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی -5755 - استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

مدیریت مالی 1 از منظر اسلام- 5754 - استاد کمالی


مدیریت مالی 1 از منظر اسلام- 5754 - استاد کمالی
 • استاد: اعظم کمالی

آشنایی باقواعد کسب و کار - 5753 - استاد کشمیری


آشنایی باقواعد کسب و کار - 5753 - استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

زبان انگلیسی - 5862 - استاد قدرتی


زبان انگلیسی - 5862 - استاد قدرتی
 • استاد: مینا قدرتی

مدیریت سرمایه گذاریها- 5861 - استاد مجبوری


مدیریت سرمایه گذاریها- 5861 - استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

اصول و تنظیم کنترل بودجه دولتی- 5860- استاد شجاعی


اصول و تنظیم کنترل بودجه دولتی- 5860- استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

مبانی حسابداری مدیریت - 5859 - استاد مجبوری


مبانی حسابداری مدیریت - 5859 - استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

روش تحقیق - 5816- استاد جعفری


روش تحقیق - 5816- استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

مکاتبات تجاری و گزارش نویسی - 5815 - استاد حاتمی


مکاتبات تجاری و گزارش نویسی - 5815 - استاد حاتمی
 • استاد: خلیل حاتمی

اصول حسابرسی 2 - 5814 -


اصول حسابرسی 2 - 5814 - 
 • استاد: هدی مجبوری

حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی - 5813 - استاد خالقی پور


حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی - 5813 - استاد خالقی پور 
 • استاد: سمیرا خالقی پور

مالیاتی 1 - 5812 - استاد رحمانی


مالیاتی 1 - 5812 - استاد رحمانی
 • استاد: امین رحمانی

حسابداری موارد خاص - 5811- استاد وحدانی


حسابداری موارد خاص - 5811- استاد وحدانی
 • استاد: اسماء وحدانی

حسابداری پیشرفته 2 - 5799- استاد وحدانی


حسابداری پیشرفته 2  - 5799- استاد وحدانی 
 • استاد: اسماء وحدانی

بازار سرمایه و بازار تامین مالی اسلامی - 5742 - استاد کمالی


بازار سرمایه و بازار تامین مالی اسلامی - 5742 - استاد کمالی 
 • استاد: اعظم کمالی

مبانی حسابداری بخش عمومی - 5741 - استاد کیامهر


مبانی حسابداری بخش عمومی - 5741 - استاد کیامهر 
 • استاد: جواد کیامهر

اصول حسابرسی 1 - 5740 - استاد رحمانی


اصول حسابرسی 1 - 5740 - استاد رحمانی
 • استاد: امین رحمانی

مروری بر حسابداری مالی - 5689- استاد دهقان


مروری بر حسابداری مالی - 5689- استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

آمار کاربردی 1 - 5688 - استاد شکری


آمار کاربردی 1 - 5688 - استاد شکری
 • استاد: پریسا شکری

حقوق تجارت- 5686 - استاد جلال دوست


حقوق تجارت- 5686 - استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

حسابداری پیشرفته 1 -5684 - استاد کهندل


حسابداری پیشرفته 1 -5684 - استاد کهندل
 • استاد: علی کهندل

آمار توصیفی - 5956 -استاد شکری


آمار توصیفی - 5956 -استاد شکری
 • استاد: پریسا شکری

مباحث اساسی در روانشناسی1 - 5955 - استاد رضوان


مباحث اساسی در روانشناسی1 - 5955 - استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

مبانی راهنمایی و مشاوره - 5954 - استاد رسولی


مبانی راهنمایی و مشاوره - 5954 - استاد رسولی
 • استاد: خلیل رسولی

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار- 5891 - استاد رضوان


شیوه های اصلاح و تغییر رفتار- 5891 - استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

روانشناسی اعتیاد- 5890- استاد نقی زاده


روانشناسی اعتیاد- 5890- استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

آمار استنباطی - 5841 - استاد لنگری


آمار استنباطی - 5841 - استاد لنگری
 • استاد: جواهر لنگری

روانشناسی و مشاوره خانواده- 5749-استاد نقی زاده


روانشناسی و مشاوره خانواده- 5749-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

آسیب شناسی روانی 2 -5748 - استاد نقی زاده


آسیب شناسی روانی 2 -5748 - استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

راهنمایی و مشاوره تحصیلی-5646 - استاد رسولی


راهنمایی و مشاوره تحصیلی-5646 - استاد رسولی 
 • استاد: خلیل رسولی

آزمونهای روانشناختی-5644 - استاد نقی زاده


آزمونهای روانشناختی-5644 - استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

آموزه های روانشناسی در قرآن- 5643 - استاد رسولی


آموزه های روانشناسی در قرآن- 5643 - استاد رسولی 
 • استاد: خلیل رسولی

روانشناسی تجربی- 5641 - استاد رضوان


روانشناسی تجربی- 5641 - استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

آسیب شناسی روانی 1-5642 - استاد تقی زاده


آسیب شناسی روانی 1-5642 - استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

انگیزش و هیجان- 5640- استاد رضوان


انگیزش و هیجان- 5640- استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

روانشناسی شخصیت- 5639 - استاد آدینه پور


روانشناسی شخصیت- 5639 - استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

مدیریت استرس(تنیدگی) - 5638-استاد آدینه پور


مدیریت استرس(تنیدگی) - 5638-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

روانشناسی رفتار مصرف کننده-5637 - استاد رضوان


روانشناسی رفتار مصرف کننده-5637 - استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2- 5636 - استاد آدینه پور


روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2- 5636 - استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

آسیب شناسی اجتماعی - 5635- استاد تقی زاده


آسیب شناسی اجتماعی - 5635- استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

نظریه های مشاوره و روان درمانی- 5634 - استاد آدینه پور


نظریه های مشاوره و روان درمانی- 5634 - استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

روانشناسی سلامت- 5633- استاد رضوان


روانشناسی سلامت- 5633- استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

بهداشت روانی - 5632 - استاد نقی زاده


بهداشت روانی - 5632 - استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

اصول روانشناسی بالینی- 5631- استاد آدینه پور


اصول روانشناسی بالینی- 5631- استاد آدینه پور
 • استاد: خانم آدینه پور

آزمونهای روانشناختی 2 - 5630 -استاد آدینه پور


آزمونهای روانشناختی 2 - 5630 -استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 - 5945- استاد رختیانی


ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 - 5945- استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن - 5874- استاد کشمیری


مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن - 5874- استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

اصول حسابداری 1- 5873 -استاد دهقان


اصول حسابداری 1- 5873 -استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

آمار و کاربرد آن در مدیریت - 5872-استاد شکری


آمار و کاربرد آن در مدیریت - 5872-استاد شکری
 • استاد: پریسا شکری

مالیه عمومی - 5848 و 5844 - استاد پوستین چی


مالیه عمومی -5844

مالیه عمومی و خط و مشی مالی دولتها - 5848 

 استاد پوستین چی 
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

سازمانهای پولی مالی و بین الملل - 5847- استاد پوستین چی


سازمانهای پولی مالی و بین الملل - 5847- استاد پوستین چی 
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

ارزیابی طرح های اقتصادی - 5846 - استاد پوستین چی


ارزیابی طرح های اقتصادی - 5846 - استاد پوستین چی 
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

مالیه عمومی - 5844 - استاد پوستین چی


مالیه عمومی - 5844 - استاد پوستین چی
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

امور مالی بین المللی - 5840 - استاد سیدی


امور مالی بین المللی - 5840 - استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

بانکداری خارجی 2 - 5839 - استاد سیدی


بانکداری خارجی 2 - 5839 - استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

حسابرسی داخلی بانکها - 5838 -استاد رحمانی


حسابرسی داخلی بانکها - 5838 -استاد رحمانی

پژوهش عملیاتی 1 و تحقیق در عملیات1 - استاد نوائی راد


پژوهش عملیاتی 1 - 5837 - استاد نوائی راد
 • استاد: فاطمه نوائی راد

نظریه های پولی - 5765 -استاد شجاعی


نظریه های پولی - 5765 -استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

جغرافیای اقتصادی ایران - 5764 -استاد شجاعی


جغرافیای اقتصادی ایران - 5764 -استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

حسابداری مالیاتی - 5763- استاد رحمانی


حسابداری مالیاتی - 5763- استاد رحمانی
 • استاد: امین رحمانی

بانکداری داخلی 2 - 5762 - استاد سیدی


بانکداری داخلی 2 - 5762 - استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

حسابرسی 1و اصول حسابرسی1 - 5761 و 5740- استاد رحمانی


حسابرسی 1 

اصول حسابرسی 1

 5761 و 5740 - استاد رحمانی
 • استاد: امین رحمانی

مدیریت منابع انسانی - 5760 -استاد رستمیان


مدیریت منابع انسانی - 5760 -استاد رستمیان
 • استاد: مهشید رستمیان

مبانی و کاربرد کامپیوتر -5746 - استاد فارابی


مبانی و کاربرد کامپیوتر -5746 - استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - 5777- استاد شجاعی


فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - 5777- استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها - 5776 -استاد طهماسبی


سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها - 5776 -استاد طهماسبی
 • استاد: علی اکبر طهماسبی

مدیریت تطبیقی - 5775 - استاد طهماسبی


مدیریت تطبیقی - 5775 - استاد طهماسبی
 • استاد: علی اکبر طهماسبی

مساله یابی و حل مساله- 5774 - استاد طهماسبی


مساله یابی و حل مساله- 5774 - استاد طهماسبی
 • استاد: علی اکبر طهماسبی

اصول و مبانی کارآفرینی - 5747 - استاد دولتخواهی


اصول و مبانی کارآفرینی - 5747 - استاد دولتخواهی
 • استاد: شقایق دولتخواهی

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 -5745 - استاد لنگری


آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 -5745 - استاد لنگری
 • استاد: جواهر لنگری

زبان تخصصی (2) - 5744 - استاد قدرتی


زبان تخصصی (2) - 5744 - استاد قدرتی 
 • استاد: مینا قدرتی

اقتصاد کلان- 5743

 • استاد: فاطمه جعفری

مبانی بانکداری و مدیریت بانک- 5895 -استاد سیدی


مبانی بانکداری و مدیریت بانک- 5895 -استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

پول و ارز بانکداری - 5894 - استاد پوستین چی


پول و ارز بانکداری - 5894 - استاد پوستین چی 
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

بازار پول و سرمایه - 5893 - استاد کمالی


بازار پول و سرمایه - 5893 -استاد کمالی  
 • استاد: اعظم کمالی

اصول مدیریت مالی 1 - 5871 - استاد کمالی


اصول مدیریت مالی 1 - 5871 - استاد کمالی 
 • استاد: اعظم کمالی

اقتصاد سنجی مالی - 5773 - استاد جعفری


اقتصاد سنجی مالی - 5773 - استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

اصول تنظیم و کنترل بودجه - 5772 - استاد شجاعی


اصول تنظیم و کنترل بودجه - 5772 - استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

متون مالی 1 - 5771 -استاد قدرتی


متون مالی 1 - 5771 -استاد قدرتی
 • استاد: مینا قدرتی

معماری کامپیوتر- 5869- استاد فارابی


معماری کامپیوتر- 5869- استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

مهندسی اینترنت - 5868 - استاد فارابی


مهندسی اینترنت - 5868 - استاد فارابی
 • استاد: هاشم فارابی

ریاضی گسسته- 5867- استاد نوائی راد


ریاضی گسسته- 5867- استاد نوائی راد 
 • استاد: فاطمه نوائی راد

معادلات دیفرانسیل-5866- استاد رختیانی


معادلات دیفرانسیل-5866- استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

طراحی سیستم های شی گرا- 5823-استاد فیروزان


طراحی سیستم های شی گرا- 5823-استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 5821- استاد جعفری


شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 5821- استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

گرافیک کامپیوتری1 - 5818- استاد فیروزان


گرافیک کامپیوتری1 - 5818- استاد فیروزان
 • استاد: آرش فیروزان

مباحث ویژه (نظریه زبانها و ماشینها-5787- استاد شعبانی


مباحث ویژه (نظریه زبانها و ماشینها-5787- استاد شعبانی
 • استاد: ندا شعبانی

حقوق جزای عمومی 3 - 5923 -استاد آئینه بیگی


حقوق جزای عمومی 3 - 5923 -استاد آئینه بیگی
 • استاد: فرانک آئینه بیگی

حقوق تجارت4 - 5922 - استاد نودهی


حقوق تجارت4 - 5922 - استاد نودهی
 • استاد: علیرضا نودهی

حقوق اداری 2 - 5921 - استاد عاملی پور


حقوق اداری 2 - 5921 - استاد عاملی پور
 • استاد: امین عاملی پور

کلیات حقوق جزا- 5920 - استاد آئینه بیگی


کلیات حقوق جزا- 5920 - استاد آئینه بیگی
 • استاد: فرانک آئینه بیگی

آیین دادرسی کیفری 2 - 5918 - استاد فردوسی


آیین دادرسی کیفری 2 - 5918 - استاد فردوسی 
 • استاد: علی اکبر فردوسی

حقوق اساسی 2 - 5916 - استاد جلال دوست


حقوق اساسی 2 - 5916 - استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

ریاضی کاربردی - 5959 - استاد رختیانی


ریاضی کاربردی - 5959 - استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 5674 - استاد خالقی پور


سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 5674 - استاد خالقی پور 
 • استاد: سمیرا خالقی پور

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار- 5672 -استاد پوستین چی


سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار- 5672 -استاد پوستین چی
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

حسابداری صنعتی 3 -5671 -استاد کهندل


حسابداری صنعتی 3 -5671 -استاد کهندل
 • استاد: علی کهندل

پول و ارز و بانکداری- 5673 - استاد پوستین چی


پول و ارز و بانکداری- 5673 - استاد پوستین چی
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی - 5842 -استاد طهماسبی


مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی - 5842 -استاد طهماسبی
 • استاد: علی اکبر طهماسبی

مدیریت استراتژیک- 5759 - استاد شجاعیان


مدیریت استراتژیک- 5759 - استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 - 5758 - استاد لنگری


ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 - 5758 - استاد لنگری
 • استاد: جواهر لنگری

مباحث ویژه مدیریت دولتی- 5653 -استاد کمالی


مباحث ویژه مدیریت دولتی- 5653 -استاد کمالی
 • استاد: اعظم کمالی

مدیریت توسعه - 5650- استاد شجاعی


مدیریت توسعه - 5650- استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

روش تحقیق - استاد جعفری


روش تحقیق در مدیریت - 5649 

روش تحقیق - 5816

روش تحقیق و مآخذ شناسی-5904

استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

تحقیق در عملیات 2 - 5648- استاد زیبایی


تحقیق در عملیات 2 - 5648- استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

تحقیق در عملیات 1-5647-استاد نوائی راد


تحقیق در عملیات 1-5647-استاد نوائی راد
 • استاد: فاطمه نوائی راد

مکاتبات اداری و اداره امور دفتری- 5907 - استاد حاتمی


مکاتبات اداری و اداره امور دفتری- 5907 - استاد حاتمی
 • استاد: خلیل حاتمی