کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

درس‌های موجود

حسابداری میانه 1 - 6109,6107-992-استاد مجبوری


حسابداری میانه 1 - 6109,6107-992-استاد مجبوری
  • استاد: هدی مجبوری

تئوریهای حسابداری - 6103-992-استاد مجبوری


تئوریهای حسابداری - 6103-992-استاد مجبوری

بررسی مسائل جاری در حسابداری -6064-992- استاد طالبی


بررسی مسائل جاری در حسابداری -6064-992- استاد طالبی
  • استاد: عبدالحسین طالبی

تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه-5972-992-استاد حسینی الاصل


تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه-5972-992-استاد حسینی الاصل
  • استاد: محسن حسینی الاصل

حسابرسی عمومی - 5971-992-استاد شادکامی


حسابرسی عمومی - 5971-992-استاد شادکامی 
  • استاد: مصطفی شادکامی

حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد - 5970-992-استاد طالبی


حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد - 5970-992-استاد طالبی
  • استاد: عبدالحسین طالبی

مبانی حسابداری مدیریت- 5969-992-استاد مجبوری


مبانی حسابداری مدیریت- 5969-992-استاد مجبوری
  • استاد: هدی مجبوری