کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

درس‌های موجود

تئوری حسابداری -5933 - استاد مجبوری


تئوری حسابداری -5933 - استاد مجبوری 
  • استاد: هدی مجبوری

مبانی حسابداری مدیریت -5932 - استاد مجبوری


مبانی حسابداری مدیریت  -5932 - استاد مجبوری
  • استاد: هدی مجبوری

مدیریت ریسک - ابزارها و سیتم ها - 5732 - استاد حسینی الاصل


مدیریت ریسک - ابزارها و سیتم ها - 5732 - استاد حسینی الاصل
  • استاد: محسن حسینی الاصل

مدیریت و ارزیابی عملکرد - ابزار ها و سیستم ها - 5731 - استاد حسینی الاصل


مدیریت و ارزیابی عملکرد - ابزار ها و سیستم ها - 5731 - استاد حسینی الاصل 
  • استاد: محسن حسینی الاصل

سیستمهای اطلاعات یکپارچه حسابداری مدیریت - 5730 - استاد شادکامی


سیستمهای اطلاعات یکپارچه حسابداری مدیریت - 5730 - استاد شادکامی
  • استاد: مصطفی شادکامی

استانداردهای حسابداری بین المللی -5729 - استاد طالبی


استانداردهای حسابداری بین المللی -5729 - استاد طالبی
  • استاد: عبدالحسین طالبی

حاکمیت شرکتی - 5728 - استاد طالبی


حاکمیت شرکتی - 5728 - استاد طالبی
  • استاد: عبدالحسین طالبی