کارشناسی ارشد حسابرسی

درس‌های موجود

حسابرسی عملیاتی(عملکردبرای دیوان محاسبات) - 5963

طبقه: حسابرسی

حسابرسی عملیاتی(عملکردبرای دیوان محاسبات) - 5963
  • استاد: هدی مجبوری

سمینار 2 (استانداردهای حسابرسی) -5962

طبقه: حسابرسی

سمینار 2 (استانداردهای حسابرسی) -5962
  • استاد: هدی مجبوری

سمینار 1 (استانداردهای حسابداری) -5961

طبقه: حسابرسی

سمینار 1 (استانداردهای حسابداری) -5961
  • استاد: هدی مجبوری

بررسی مسایل کاربردی در حسابرسی - 5957 - استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

بررسی مسایل کاربردی در حسابرسی - 5957 - استاد حسینی الاصل

حسابرسی داخلی - 5930 - استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

حسابرسی داخلی - 5930 - استاد حسینی الاصل 
  • استاد: محسن حسینی الاصل

کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی - 5928 - استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

کاربرد قوانین و مقررات مالی ، بانکی و بازرگانی - 5928 - استاد حسینی الاصل 
  • استاد: محسن حسینی الاصل

بررسی موارد خاص در حسابرسی -5735 -

طبقه: حسابرسی

بررسی موارد خاص در حسابرسی -5735 - 

تئوریهای حسابرسی - 5734 - استاد مجبوری

طبقه: حسابرسی

تئوریهای حسابرسی - 5734 -استاد مجبوری
  • استاد: هدی مجبوری