کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

درس‌های موجود

تحلیل آماری - 5948 - استاد نظری


تحلیل آماری - 5948 - استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

زبان تخصصی - 5708-5912-5942 - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی 

5708-5912-5942 

 استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

تحلیل آماری - 5943 - استاد نظری


تحلیل آماری - 5943 - استاد نظری 
 • استاد: محبوبه نظری

زبان تخصصی - 5942 - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی - 5942 - استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته -5937 - استاد بهرام زاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته -5937 - استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت - 5936 -استاد ولی زاده


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت - 5936 -استاد ولی زاده 
 • استاد: رضا ولی زاده

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت - 5947 - استاد میرزایی


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت - 5947 - استاد میرزایی
 • استاد: وحید میرزایی

تحلیل آماری ...- 5935 - استاد زیبایی


تحلیل آماری ... - 5935 - استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

تحلیل آماری.. - 5934- استاد نظری


تحلیل آماری. - 5934- استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

زبان تخصصی. - 5912 - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی. - 5912 - استاد قدیری
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

مدیریت رفتار سازمانی - 5909 - استاد قلی پور


مدیریت رفتار سازمانی - 5909 - استاد قلی پور 
 • استاد: مریم قلی پور

روش شناسی پژوهشهای کیفی -5889 - استاد خداپرست


روش شناسی پژوهشهای کیفی -5889 - استاد خداپرست
 • استاد: مهدی خداپرست

اخلاق و احکام کسب و کار. - 5888- استاد جلال دوست


اخلاق و احکام کسب و کار. - 5888- استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته - استاد بهرام زاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته. - 5887 - استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

کاربرد تئوری و تصمیم گیری. - 5886 - استاد نظری


کاربرد تئوری و تصمیم گیری. - 5886 - استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

بازاریابی صنعتی و خدمات. -5885 - استاد عباسی


بازاریابی صنعتی و خدمات. -5885 - استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت استراتژیک بازاریابی. -5884 - استاد عباسی


مدیریت استراتژیک بازاریابی. -5884 - استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت ارتباط مشتری و عملکرد بازاریابی. - 5883 -استاد عباسی


مدیریت ارتباط مشتری و عملکرد بازاریابی. - 5883 -استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مبانی سازمان مدیریت - 5723 - استاد سیدالنگی


مبانی سازمان مدیریت - 5723 - استاد سیدالنگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

تحلیل آماری .- 5716 - استاد نظری


تحلیل آماری. - 5716 - استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری