کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

درس‌های موجود

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 5858 - استاد میرزائی


بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 5858 - استاد میرزائی 
  • استاد: وحید میرزایی

استراتژیهای بازرگانی بین الملل - 5701 - استاد عباسی


استراتژیهای بازرگانی بین الملل - 5701 - استاد عباسی
  • استاد: جلیل عباسی

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات - 5697 - استاد عباسی


مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات - 5697 - استاد عباسی
  • استاد: جلیل عباسی

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین الملل - 5695 -استاد سیدالنگی


اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین الملل - 5695 -استاد سیدالنگی 
  • استاد: ام گلثوم سید النگی

بازاریابی بین الملل و صادارات - 5707 - استاد لطفعلی پور


بازاریابی بین الملل و صادارات - 5707 - استاد لطفعلی پور 
  • استاد: محمدرضا لطفعلی پور