کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

درس‌های موجود

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5990-992-استاد لطفعلی پور


اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5990-992-استاد لطفعلی پور 
  • استاد: محمدرضا لطفعلی پور

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5989-992-استاد خداپرست


اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5989-992-استاد خداپرست
  • استاد: مهدی خداپرست