کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

درس‌های موجود

نظریه های مدیریت دولتی؛ - 5952- استاد میرزائی


نظریه های مدیریت دولتی؛ - 5952- استاد میرزائی 
 • استاد: وحید میرزایی

نظریه های مدیریت دولتی، - 5951- استاد میرزائی


نظریه های مدیریت دولتی، - 5951- استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

نظریه های مدیریت دولتی - استاد میرزائی


نظریه های مدیریت دولتی 

5950-5951-5952

 استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

مبانی مدیریت دولتی - 5941 - استاد نعمتی


مبانی مدیریت دولتی - 5941 - استاد نعمتی 
 • استاد: علی نعمتی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، -5882- استاد بهرام زاده


مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، -5882- استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت حقوق و دستمزد- 5881 - استاد ذبیحی


مدیریت حقوق  دستمزد - 5881 - استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مهارت آموزی و آموزش و توسعه منابع انسانی - 5880 - استاد ذبیحی


مهارت آموزی و آموزش و توسعه منابع انسانی - 5880 - استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مبانی مدیریت دولتی - 5879 - استاد قلی پور


مبانی مدیریت دولتی - 5879 - استاد قلی پور 
 • استاد: مریم قلی پور

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی


برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی 
 • استاد: مصطفی جوادی

راهبردهای مدیریت منابع انسانی . - 5700 و 5877- استاد جوادی


راهبردهای مدیریت منابع انسانی .

مشخصه های 5700 و 5877

استاد جوادی 
 • استاد: فاطمه جعفری
 • استاد: مصطفی جوادی

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی - 5876 - استاد بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی - 5876 - استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - 5739 - استاد بهرام زاده


مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته - 5739 - استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت حقوق و دستمزد - 5722 - استاد ذبیحی


مدیریت حقوق و دستمزد - 5722 - استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی - 5720 - استاد ذبیحی


مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی - 5720 - استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مبانی مدیریت دولتی - 5717 - استاد میرزائی


مبانی مدیریت دولتی - 5717 - استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - استاد جوادی


برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی -5703 - استاد جوادی
 • استاد: مصطفی جوادی

راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی


راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی
 • استاد: مصطفی جوادی

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی- 5690 -دکتر بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانهای دولتی-دکتر بهرام زادهمشخصه 5690
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده