کارشناسی پیوسته حسابداری

درس‌های موجود

رفتار سازمانی - 6115-992-استاد


رفتار سازمانی - 6115-992-استاد 

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی/حسابداری دولتی1 6220-6114-992- استاد کیامهر


حسابداری و حسابرسی بخش عمومی -6114-992- استاد کیامهر

حسابداری دولتی 1  6220
  • استاد: جواد کیامهر

حسابداری مالیاتی2-6113-992-استاد کیامهر


حسابداری مالیاتی2-6113-992-استاد کیامهر
  • استاد: جواد کیامهر

بهایابی1 - 6101-992-استاد دهقان


بهایابی1 - 6101-992-استاد دهقان
  • استاد: فریبا دهقان

پژوهش عملیاتی 1 -6083-992-استاد زیبایی


پژوهش عملیاتی 1 -6083-992-استاد زیبایی
  • استاد: صادق زیبایی

ریاضی کاربردی 1-6077-992-استاد شکری


ریاضی کاربردی 1-6077-992-استاد شکری
  • استاد: پریسا شکری