کارشناسی پیوسته حسابداری

درس‌های موجود

زبان انگلیسی - 5862 - استاد قدرتی


زبان انگلیسی - 5862 - استاد قدرتی
 • استاد: مینا قدرتی

مدیریت سرمایه گذاریها- 5861 - استاد مجبوری


مدیریت سرمایه گذاریها- 5861 - استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

اصول و تنظیم کنترل بودجه دولتی- 5860- استاد شجاعی


اصول و تنظیم کنترل بودجه دولتی- 5860- استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

مبانی حسابداری مدیریت - 5859 - استاد مجبوری


مبانی حسابداری مدیریت - 5859 - استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

روش تحقیق - 5816- استاد جعفری


روش تحقیق - 5816- استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

مکاتبات تجاری و گزارش نویسی - 5815 - استاد حاتمی


مکاتبات تجاری و گزارش نویسی - 5815 - استاد حاتمی
 • استاد: خلیل حاتمی

اصول حسابرسی 2 - 5814 -


اصول حسابرسی 2 - 5814 - 
 • استاد: هدی مجبوری

حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی - 5813 - استاد خالقی پور


حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی - 5813 - استاد خالقی پور 
 • استاد: سمیرا خالقی پور

مالیاتی 1 - 5812 - استاد رحمانی


مالیاتی 1 - 5812 - استاد رحمانی
 • استاد: امین رحمانی

حسابداری موارد خاص - 5811- استاد وحدانی


حسابداری موارد خاص - 5811- استاد وحدانی
 • استاد: اسماء وحدانی

حسابداری پیشرفته 2 - 5799- استاد وحدانی


حسابداری پیشرفته 2  - 5799- استاد وحدانی 
 • استاد: اسماء وحدانی

بازار سرمایه و بازار تامین مالی اسلامی - 5742 - استاد کمالی


بازار سرمایه و بازار تامین مالی اسلامی - 5742 - استاد کمالی 
 • استاد: اعظم کمالی

مبانی حسابداری بخش عمومی - 5741 - استاد کیامهر


مبانی حسابداری بخش عمومی - 5741 - استاد کیامهر 
 • استاد: جواد کیامهر

اصول حسابرسی 1 - 5740 - استاد رحمانی


اصول حسابرسی 1 - 5740 - استاد رحمانی
 • استاد: امین رحمانی

مروری بر حسابداری مالی - 5689- استاد دهقان


مروری بر حسابداری مالی - 5689- استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

آمار کاربردی 1 - 5688 - استاد شکری


آمار کاربردی 1 - 5688 - استاد شکری
 • استاد: پریسا شکری

حقوق تجارت- 5686 - استاد جلال دوست


حقوق تجارت- 5686 - استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

حسابداری پیشرفته 1 -5684 - استاد کهندل


حسابداری پیشرفته 1 -5684 - استاد کهندل
 • استاد: علی کهندل