کارشناسی پیوسته روانشناسی

درس‌های موجود

آمار توصیفی - 5956 -استاد شکری


آمار توصیفی - 5956 -استاد شکری
 • استاد: پریسا شکری

مباحث اساسی در روانشناسی1 - 5955 - استاد رضوان


مباحث اساسی در روانشناسی1 - 5955 - استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

مبانی راهنمایی و مشاوره - 5954 - استاد رسولی


مبانی راهنمایی و مشاوره - 5954 - استاد رسولی
 • استاد: خلیل رسولی

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار- 5891 - استاد رضوان


شیوه های اصلاح و تغییر رفتار- 5891 - استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

روانشناسی اعتیاد- 5890- استاد نقی زاده


روانشناسی اعتیاد- 5890- استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

آمار استنباطی - 5841 - استاد لنگری


آمار استنباطی - 5841 - استاد لنگری
 • استاد: جواهر لنگری

روانشناسی و مشاوره خانواده- 5749-استاد نقی زاده


روانشناسی و مشاوره خانواده- 5749-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

آسیب شناسی روانی 2 -5748 - استاد نقی زاده


آسیب شناسی روانی 2 -5748 - استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

راهنمایی و مشاوره تحصیلی-5646 - استاد رسولی


راهنمایی و مشاوره تحصیلی-5646 - استاد رسولی 
 • استاد: خلیل رسولی

آزمونهای روانشناختی-5644 - استاد نقی زاده


آزمونهای روانشناختی-5644 - استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

آموزه های روانشناسی در قرآن- 5643 - استاد رسولی


آموزه های روانشناسی در قرآن- 5643 - استاد رسولی 
 • استاد: خلیل رسولی

روانشناسی تجربی- 5641 - استاد رضوان


روانشناسی تجربی- 5641 - استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

آسیب شناسی روانی 1-5642 - استاد تقی زاده


آسیب شناسی روانی 1-5642 - استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

انگیزش و هیجان- 5640- استاد رضوان


انگیزش و هیجان- 5640- استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

روانشناسی شخصیت- 5639 - استاد آدینه پور


روانشناسی شخصیت- 5639 - استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

مدیریت استرس(تنیدگی) - 5638-استاد آدینه پور


مدیریت استرس(تنیدگی) - 5638-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

روانشناسی رفتار مصرف کننده-5637 - استاد رضوان


روانشناسی رفتار مصرف کننده-5637 - استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2- 5636 - استاد آدینه پور


روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2- 5636 - استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

آسیب شناسی اجتماعی - 5635- استاد تقی زاده


آسیب شناسی اجتماعی - 5635- استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

نظریه های مشاوره و روان درمانی- 5634 - استاد آدینه پور


نظریه های مشاوره و روان درمانی- 5634 - استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور