کارشناسی پیوسته روانشناسی

درس‌های موجود

آمار استنباطی - 6173-992-استاد لنگری


آمار استنباطی - 6173-992-استاد لنگری
 • استاد: جواهر لنگری

متون روانشناسی به انگلیسی2 - 6153-992-استاد نقی زاده


متون روانشناسی به انگلیسی2 - 6153-992-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

انسان در اسلام-6152-992-استاد کشمیری


انسان در اسلام-6152-992-استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

روانشناسی کودکان با نیازهای خاص1-6151-992-استاد تقی زاده


روانشناسی کودکان با نیازهای خاص1-6151-992-استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

روانشناسی و مشاوره خانواده-6150-992-استاد رسولی


روانشناسی و مشاوره خانواده-6150-992-استاد رسولی 
 • استاد: خلیل رسولی

آسیب شناسی روانی کودک و وجوان-6148-992-استاد آدینه پور


آسیب شناسی روانی کودک و وجوان-6148-992-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه- 6127-992-استاد آدینه پور


توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه- 6127-992-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

فنون مشاوره و روان درمانی-6126-992-استاد تقی زاده


فنون مشاوره و روان درمانی-6126-992-استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار -6125-992-استاد رضوان


شیوه های اصلاح و تغییر رفتار -6125-992-استاد رضوان
 • استاد: آقای رضوان

روانشناسی اعتیاد- 6124-992-استاد نقی زاده


روانشناسی اعتیاد- 6124-992-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

مدیریت استرس (تنیدگی )-6123-992-استاد آدینه پور


مدیریت استرس (تنیدگی )-6123-992-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

روانشناسی سلامت-6122-992-استاد تقی زاده


روانشناسی سلامت-6122-992-استاد تقی زاده
 • استاد: زهرا تقی زاده

بهداشت روانی-6121-992-استاد نقی زاده


بهداشت روانی-6121-992-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

اصول روانشناسی بالینی -6120-992-استاد آدینه پور


اصول روانشناسی بالینی -6120-992-استاد آدینه پور 
 • استاد: خانم آدینه پور

روانشناسی اخلاق- 6075-992-استاد آدینه پور


روانشناسی اخلاق- 6075-992-استاد آدینه پور
 • استاد: خانم آدینه پور

نظریه های مشاوره وروان درمانی-6074-992 خانم بهرام زاده


نظریه های مشاوره وروان درمانی-6074-992 استاد
 • استاد: زهرا بهرام زاده

فیزیولوژی اعصاب و غدد-6073-992-استاد آدینه پور


فیزیولوژی اعصاب و غدد-6073-992-استاد آدینه پور
 • استاد: خانم آدینه پور

معرفت شناسی - 6072-992-استاد


معرفت شناسی - 6072-992-استاد
 • استاد: خلیل حاتمی

روانشناسی اجتماعی -6070-992-استاد نقی زاده


روانشناسی اجتماعی -6070-992-استاد نقی زاده
 • استاد: محمد نقی زاده

مباحث اساسی در روانشناسی 2- 6069-992-استاد


مباحث اساسی در روانشناسی 2- 6069-992-استاد
 • استاد: زهرا بهرام زاده