کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی

درس‌های موجود

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 - 5945- استاد رختیانی


ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 - 5945- استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن - 5874- استاد کشمیری


مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن - 5874- استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

اصول حسابداری 1- 5873 -استاد دهقان


اصول حسابداری 1- 5873 -استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

آمار و کاربرد آن در مدیریت - 5872-استاد شکری


آمار و کاربرد آن در مدیریت - 5872-استاد شکری
 • استاد: پریسا شکری

مالیه عمومی - 5848 و 5844 - استاد پوستین چی


مالیه عمومی -5844

مالیه عمومی و خط و مشی مالی دولتها - 5848 

 استاد پوستین چی 
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

سازمانهای پولی مالی و بین الملل - 5847- استاد پوستین چی


سازمانهای پولی مالی و بین الملل - 5847- استاد پوستین چی 
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

ارزیابی طرح های اقتصادی - 5846 - استاد پوستین چی


ارزیابی طرح های اقتصادی - 5846 - استاد پوستین چی 
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

مالیه عمومی - 5844 - استاد پوستین چی


مالیه عمومی - 5844 - استاد پوستین چی
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

امور مالی بین المللی - 5840 - استاد سیدی


امور مالی بین المللی - 5840 - استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

بانکداری خارجی 2 - 5839 - استاد سیدی


بانکداری خارجی 2 - 5839 - استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

حسابرسی داخلی بانکها - 5838 -استاد رحمانی


حسابرسی داخلی بانکها - 5838 -استاد رحمانی

پژوهش عملیاتی 1 و تحقیق در عملیات1 - استاد نوائی راد


پژوهش عملیاتی 1 - 5837 - استاد نوائی راد
 • استاد: فاطمه نوائی راد

نظریه های پولی - 5765 -استاد شجاعی


نظریه های پولی - 5765 -استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

جغرافیای اقتصادی ایران - 5764 -استاد شجاعی


جغرافیای اقتصادی ایران - 5764 -استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

حسابداری مالیاتی - 5763- استاد رحمانی


حسابداری مالیاتی - 5763- استاد رحمانی
 • استاد: امین رحمانی

بانکداری داخلی 2 - 5762 - استاد سیدی


بانکداری داخلی 2 - 5762 - استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

حسابرسی 1و اصول حسابرسی1 - 5761 و 5740- استاد رحمانی


حسابرسی 1 

اصول حسابرسی 1

 5761 و 5740 - استاد رحمانی
 • استاد: امین رحمانی

مدیریت منابع انسانی - 5760 -استاد رستمیان


مدیریت منابع انسانی - 5760 -استاد رستمیان
 • استاد: مهشید رستمیان