کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی

درس‌های موجود

ورزش 1 -6141-992-استاد رنجبر


ورزش 1 -6141-992-استاد رنجبر

ارزیابی طرح های اقتصادی -6175-992-استاد شجاعی


ارزیابی طرح های اقتصادی -6175-992-استاد شجاعی 
  • استاد: عطیه شجاعی

امور مالی بین الملل-6174-992- استاد سیدی


امور مالی بین الملل-6174-992- استاد سیدی
  • استاد: طاهره سیدی

مدیریت مالی 2 - 6177,6084,6167-992-استاد دولتخواهی


مدیریت مالی 2 - 6177,6084,6167-992-استاد دولتخواهی
  • استاد: شقایق دولتخواهی

بانکداری خارجی 2 - 6130-992-استاد


بانکداری خارجی 2 - 6130-992-استاد

حقوق تجارت، حقوق اساسی 6179-6027-992-استاد منفردی


حقوق تجارت، حقوق اساسی 6179-6027-992-استاد منفردی 
  • استاد: آذین منفردی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه-6026-992-استاد شجاعی


فراگرد تنظیم و کنترل بودجه-6026-992-استاد شجاعی 
  • استاد: عطیه شجاعی

حسابرسی داخلی بانکها-6025-992-استاد رحمانی


حسابرسی داخلی بانکها-6025-992-استاد رحمانی
  • استاد: امین رحمانی

بانکداری خارجی 1 - 6024-992-استاد سیدی


بانکداری خارجی 1 - 6024-992-استاد سیدی
  • استاد: طاهره سیدی

مدیریت مالی 1-6023-992-استاد کمالی


مدیریت مالی 1-6023-992-استاد کمالی
  • استاد: اعظم کمالی

پژوهش عملیاتی 2 -6022-992-استاد زیبایی


پژوهش عملیاتی 2 -6022-992-استاد زیبایی
  • استاد: صادق زیبایی