کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

درس‌های موجود

تجزیه و تحلیل قانون خدمات کشوری- 6140-992-استاد نعمتی فاروجی


تجزیه و تحلیل قانون خدمات کشوری- 6140-992-استاد نعمتی فاروجی 
 • استاد: حسن نعمتی فاروجی

تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی- 6139-992-استاد نعمتی فاروجی


تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی- 6139-992-استاد نعمتی فاروجی 
 • استاد: حسن نعمتی فاروجی

اصول و مبانی کارآفرینی- 6138-992- استاد دولتخواهی


اصول و مبانی کارآفرینی- 6138-992- استاد دولتخواهی
 • استاد: شقایق دولتخواهی

اقتصاد خرد- 6136-992-استاد جعفری


اقتصاد خرد- 6136-992-استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 - 6135-992- استاد لنگری


ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت1 - 6135-992- استاد لنگری
 • استاد: جواهر لنگری

مدیریت رفتار سازمانی- 6115-6178-6134-992-استاد رستمیان


مدیریت رفتار سازمانی- 6115-6178-6134-992-استاد رستمیان
 • استاد: مهشید رستمیان

زبان تخصصی 1 - 6133,6196-992-استاد قدرتی


زبان تخصصی 1 - 6133,6196-992-استاد قدرتی
 • استاد: مینا قدرتی

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها -6034-992- استاد کمالی


سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها -6034-992- استاد کمالی 
 • استاد: اعظم کمالی

مدیریت تعاونی ها - 6033-992-استاد سیدی


مدیریت تعاونی ها - 6033-992-استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

مدیریت تحول سازمانی- 6032-992- استاد نعمتی فاروجی


مدیریت تحول سازمانی- 6032-992- استاد نعمتی فاروجی

مدیریت تطبیقی- 6031-992- استاد کمالی


مدیریت تطبیقی- 6031-992- استاد کمالی 
 • استاد: اعظم کمالی

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری-6030-992-استاد کمالی


مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری-6030-992-استاد کمالی
 • استاد: اعظم کمالی

مبانی برنامه ریزی وپیشرفت عدالت-6028-992-استاد شجاعی


مبانی برنامه ریزی وپیشرفت عدالت-6028-992-استاد شجاعی 
 • استاد: عطیه شجاعی

اصول حسابداری 2 -6021-992-استاد دهقان


اصول حسابداری 2 -6021-992-استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

زبان عمومی -6020-992-استاد قدرتی


زبان عمومی -6020-992-استاد قدرتی
 • استاد: مینا قدرتی

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی - 6019-992-استاد کشمیری


اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی - 6019-992-استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

مبانی سازمان و مدیریت- 6018-992-استاد رستمیان


مبانی سازمان و مدیریت- 6018-992-استاد رستمیان
 • استاد: مهشید رستمیان

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - 5777- استاد شجاعی


فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - 5777- استاد شجاعی

زبان تخصصی (2) - 5744 - استاد قدرتی


زبان تخصصی (2) - 5744 - استاد قدرتی 
 • استاد: مینا قدرتی