کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

درس‌های موجود

مبانی و کاربرد کامپیوتر -5746 - استاد فارابی


مبانی و کاربرد کامپیوتر -5746 - استاد فارابی
  • استاد: هاشم فارابی

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - 5777- استاد شجاعی


فراگرد تنظیم و کنترل بودجه - 5777- استاد شجاعی
  • استاد: عطیه شجاعی

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها - 5776 -استاد طهماسبی


سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها - 5776 -استاد طهماسبی
  • استاد: علی اکبر طهماسبی

مدیریت تطبیقی - 5775 - استاد طهماسبی


مدیریت تطبیقی - 5775 - استاد طهماسبی
  • استاد: علی اکبر طهماسبی

مساله یابی و حل مساله- 5774 - استاد طهماسبی


مساله یابی و حل مساله- 5774 - استاد طهماسبی
  • استاد: علی اکبر طهماسبی

اصول و مبانی کارآفرینی - 5747 - استاد دولتخواهی


اصول و مبانی کارآفرینی - 5747 - استاد دولتخواهی
  • استاد: شقایق دولتخواهی

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 -5745 - استاد لنگری


آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 -5745 - استاد لنگری
  • استاد: جواهر لنگری

زبان تخصصی (2) - 5744 - استاد قدرتی


زبان تخصصی (2) - 5744 - استاد قدرتی 
  • استاد: مینا قدرتی

اقتصاد کلان- 5743

  • استاد: فاطمه جعفری