کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

درس‌های موجود

مبانی بانکداری و مدیریت بانک- 5895 -استاد سیدی


مبانی بانکداری و مدیریت بانک- 5895 -استاد سیدی
  • استاد: طاهره سیدی

پول و ارز بانکداری - 5894 - استاد پوستین چی


پول و ارز بانکداری - 5894 - استاد پوستین چی 
  • استاد: بنت الهدی پوستین چی

بازار پول و سرمایه - 5893 - استاد کمالی


بازار پول و سرمایه - 5893 -استاد کمالی  
  • استاد: اعظم کمالی

اصول مدیریت مالی 1 - 5871 - استاد کمالی


اصول مدیریت مالی 1 - 5871 - استاد کمالی 
  • استاد: اعظم کمالی

اقتصاد سنجی مالی - 5773 - استاد جعفری


اقتصاد سنجی مالی - 5773 - استاد جعفری
  • استاد: فاطمه جعفری

اصول تنظیم و کنترل بودجه - 5772 - استاد شجاعی


اصول تنظیم و کنترل بودجه - 5772 - استاد شجاعی
  • استاد: عطیه شجاعی

متون مالی 1 - 5771 -استاد قدرتی


متون مالی 1 - 5771 -استاد قدرتی
  • استاد: مینا قدرتی