کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

درس‌های موجود

مالیه عمومی -6119-992- استاد شجاعی


مالیه عمومی -6119-992- استاد شجاعی
  • استاد: عطیه شجاعی

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری-6118-992-استاد خالقی پور


کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری-6118-992-استاد خالقی پور 
  • استاد: سمیرا خالقی پور

برنامه ریزی و توسعه-6099-992- استاد


برنامه ریزی و توسعه-6099-992- استاد

پژوهش عملیاتی 2 -6098-922-استاد زیبایی


پژوهش عملیاتی 2 -6098-922-استاد زیبایی
  • استاد: صادق زیبایی

امور مالی بین الملل-6097-922- استاد


امور مالی بین الملل-6097-922- استاد

حسابداری صنعتی 3 - 6096-992- استاد کهندل


حسابداری صنعتی 3 - 6096-992- استاد کهندل
  • استاد: علی کهندل

حسابرسی 2 - 6095-992-استاد طالبی


حسابرسی 2 - 6095-992-استاد طالبی
  • استاد: عبدالحسین طالبی

زبان تخصصی 2 - 6094-992- استاد مجبوری


زبان تخصصی 2 - 6094-992- استاد 
  • استاد: هدی مجبوری

حسابداری پیشرفته 2- 6093-992- استاد


حسابداری پیشرفته 2- 6093-992- استاد
  • استاد: علی کهندل

امار و احتمالات 6085- 992- استاد رختیانی


امار و احتمالات 6085- 992- استاد رختیانی
  • استاد: یاسر رختیانی

پژوهش عملیاتی 1-6082-992- استاد زیبایی


پژوهش عملیاتی 1-6082-992- استاد زیبایی
  • استاد: صادق زیبایی