کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

درس‌های موجود

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 - 992- 6172/ریاضی عمومی 2-استاد نوایی راد


ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 - 992- 6172-استاد نوایی راد
  • استاد: فاطمه نوائی راد

بازرگانی بین المللی-6156-992- استاد شجاعیان


بازرگانی بین المللی-6156-992- استاد شجاعیان
  • استاد: امیر شجاعیان

روانشناسی عمومی -6157-992-استاد نقی زاده


روانشناسی عمومی -6157-992-استاد
  • استاد: محمد نقی زاده

سازمانهای پولی و مالی بین المللی-6155-992-استاد شجاعی


سازمانهای پولی و مالی بین المللی-6155-992-استاد شجاعی 
  • استاد: عطیه شجاعی

آمارو کابرد آن در مدیریت2 - 6154-992- استاد لنگری


آمارو کابرد آن در مدیریت2 - 6154-992- استاد لنگری 
  • استاد: جواهر لنگری