کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی

درس‌های موجود

مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی - 5842 -استاد طهماسبی


مدیریت مراکز آموزشی و فرهنگی - 5842 -استاد طهماسبی
  • استاد: علی اکبر طهماسبی

مدیریت استراتژیک- 5759 - استاد شجاعیان


مدیریت استراتژیک- 5759 - استاد شجاعیان
  • استاد: امیر شجاعیان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 - 5758 - استاد لنگری


ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 - 5758 - استاد لنگری
  • استاد: جواهر لنگری

مباحث ویژه مدیریت دولتی- 5653 -استاد کمالی


مباحث ویژه مدیریت دولتی- 5653 -استاد کمالی
  • استاد: اعظم کمالی

مدیریت توسعه - 5650- استاد شجاعی


مدیریت توسعه - 5650- استاد شجاعی
  • استاد: عطیه شجاعی

روش تحقیق - استاد جعفری


روش تحقیق در مدیریت - 5649 

روش تحقیق - 5816

روش تحقیق و مآخذ شناسی-5904

استاد جعفری
  • استاد: فاطمه جعفری

تحقیق در عملیات 2 - 5648- استاد زیبایی


تحقیق در عملیات 2 - 5648- استاد زیبایی
  • استاد: صادق زیبایی

تحقیق در عملیات 1-5647-استاد نوائی راد


تحقیق در عملیات 1-5647-استاد نوائی راد
  • استاد: فاطمه نوائی راد