کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی

درس‌های موجود

مدیریت توسعه-6164-992- استاد


مدیریت توسعه-6164-992- استاد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - 6163-992-استاد سیدی


توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - 6163-992-استاد سیدی
  • استاد: طاهره سیدی

مالیه عمومی و خط و مشی دولتها -6160-992-استاد شجاعی


مالیه عمومی و خط و مشی دولتها -6160-992-استاد شجاعی
  • استاد: عطیه شجاعی

روش تحقیق در مدیریت-6159-992- استاد


روش تحقیق در مدیریت-6159-992- استاد
  • استاد: فاطمه جعفری