دروس کارشناسی ارشد حسابداری

درس‌های موجود

روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی 
  • استاد: عبدالحسین طالبی

زبان تخصصی پیشرفته - 5939 - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 5939 - استاد قدیری مقدم
  • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

تحلیل آماری - 5931 - استاد زیبایی


تحلیل آماری - 5931 - استاد زیبایی
  • استاد: صادق زیبایی

روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی
  • استاد: عبدالحسین طالبی

زبان تخصصی پیشرفته - استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 5926- استاد قدیری مقدم
  • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه - 5727 - استاد حسینی الاصل


تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه - 5727 - استاد حسینی الاصل
  • استاد: محسن حسینی الاصل

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری - 5725 - استاد شادکامی


سیستمهای اطلاعاتی حسابداری - 5725 - استاد شادکامی
  • استاد: مصطفی شادکامی

مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی


مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی 
  • استاد: عبدالحسین طالبی

تئوری حسابداری 2 - 5724 - استاد فرهادی


تئوری حسابداری 2 - 5724 - استاد فرهادی
  • استاد: زهرا فرهادی

اقتصاد سنجی- 5927- استاد جعفری


اقتصاد سنجی مشخصه 5927 استاد جعفری
  • استاد: فاطمه جعفری