کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

درس‌های موجود

ریاضیات پایه- 5892 - استاد رختیانی


ریاضیات پایه- 5892 - استاد رختیانی
 • استاد: یاسر رختیانی

احکام کسب و کار - 5865 - استاد کشمیری


احکام کسب و کار - 5865 - استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت - 5864 - استاد شجاعی


مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت - 5864 - استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

مبانی بانکداری و مدیریت بانک - 5863 -استاد سیدی


مبانی بانکداری و مدیریت بانک - 5863 -استاد سیدی
 • استاد: طاهره سیدی

اصول حسابداری 2 ،حسابداری شرکتها 2 ، مروری بر حسابداری مالی-استاد دهقان


اصول حسابداری 2     5843 

حسابداری شرکتها 2    5679

 مروری بر حسابداری مالی  5689

استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

سیستم های اطلاعاتی مدیریت -5770 - استاد صفاری


سیستم های اطلاعاتی مدیریت -5770 - استاد صفاری
 • استاد: ماهرخ صفاری

بازرگانی بین المللی - 5769 - استاد شجاعیان


بازرگانی بین المللی - 5769 - استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

مدیریت مالی (2) - 5768 - استاد کمالی


مدیریت مالی (2) - 5768 - استاد کمالی 
 • استاد: اعظم کمالی

سازمانهای پولی و مالی بین المللی -5767 - استاد پوستین چی


سازمانهای پولی و مالی بین المللی -5767 - استاد پوستین چی 
 • استاد: بنت الهدی پوستین چی

مدیریت تولید و عملیات - 5766- استاد دولتخواهی


مدیریت تولید و عملیات - 5766- استاد دولتخواهی
 • استاد: شقایق دولتخواهی

بازاریابی بین الملل- 5757 - استاد شجاعیان


بازاریابی بین الملل- 5757 - استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

آموزش مهارتهای حرفه ای - 5756 - استاد کشمیری


آموزش مهارتهای حرفه ای - 5756 - استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری

حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی -5755 - استاد جلال دوست


حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی -5755 - استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

مدیریت مالی 1 از منظر اسلام- 5754 - استاد کمالی


مدیریت مالی 1 از منظر اسلام- 5754 - استاد کمالی
 • استاد: اعظم کمالی

آشنایی باقواعد کسب و کار - 5753 - استاد کشمیری


آشنایی باقواعد کسب و کار - 5753 - استاد کشمیری
 • استاد: جلیل کشمیری