کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

درس‌های موجود

مبانی بانکداری و مدیریت بانک - 992- 6145 استاد سیدی


مبانی بانکداری و مدیریت بانک - 992- 6145 استاد سیدی
  • استاد: طاهره سیدی

سیستم های خرید و انبار داری و توزیع-6168-992- استاد دولتخواهی


سیستم های خرید و انبار داری و توزیع-6168-992- استاد دولتخواهی
  • استاد: شقایق دولتخواهی