کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

درس‌های موجود

معماری کامپیوتر- 5869- استاد فارابی


معماری کامپیوتر- 5869- استاد فارابی
  • استاد: هاشم فارابی

مهندسی اینترنت - 5868 - استاد فارابی


مهندسی اینترنت - 5868 - استاد فارابی
  • استاد: هاشم فارابی

ریاضی گسسته- 5867- استاد نوائی راد


ریاضی گسسته- 5867- استاد نوائی راد 
  • استاد: فاطمه نوائی راد

معادلات دیفرانسیل-5866- استاد رختیانی


معادلات دیفرانسیل-5866- استاد رختیانی
  • استاد: یاسر رختیانی

طراحی سیستم های شی گرا- 5823-استاد فیروزان


طراحی سیستم های شی گرا- 5823-استاد فیروزان
  • استاد: آرش فیروزان

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 5821- استاد جعفری


شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - 5821- استاد جعفری
  • استاد: فاطمه جعفری

گرافیک کامپیوتری1 - 5818- استاد فیروزان


گرافیک کامپیوتری1 - 5818- استاد فیروزان
  • استاد: آرش فیروزان

مباحث ویژه (نظریه زبانها و ماشینها-5787- استاد شعبانی


مباحث ویژه (نظریه زبانها و ماشینها-5787- استاد شعبانی
  • استاد: ندا شعبانی