کاردانی پیوسته امور اداری

درس‌های موجود

سازمان و وظایف انبارها - 6185-992-استاد دولتخواهی


سازمان و وظایف انبارها - 6185-992-استاد دولتخواهی
  • استاد: شقایق دولتخواهی

بایگانی و اداره اور اسناد- 6184-992- استاد حاتمی


بایگانی و اداره اور اسناد- 6184-992- استاد حاتمی 
  • استاد: خلیل حاتمی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی - 6183-992-استاد شعبانی


آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی - 6183-992-استاد شعبانی 

روانشناسی عمومی - 6182-992- استاد


روانشناسی عمومی - 6182-992- استاد

کلیات علم اقتصاد -6181-992-استاد جعفری


کلیات علم اقتصاد -6181-992-استاد جعفری
  • استاد: فاطمه جعفری

حقوق اساسی - 6179-992-استاد منفردی


حقوق اساسی - 6179-992-استاد منفردی 
  • استاد: آذین منفردی

رفتار سازمانی 6178-992- استاد


رفتار سازمانی 6178-992- استاد