درس‌های موجود

تشکیلات و روش های اداری - شجاعیان


تشکیلات و روش های اداری - شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

قراردادهای بیمه


قراردادهای بیمه
 • استاد: نسرین رجبی

مبانی ریسک و مدیریت بیمه 6233- استاد رجبی


مبانی ریسک و مدیریت بیمه 6233- استاد رجبی
 • استاد: نسرین رجبی

سرپرستی سازمان - استاد شجاعیان-معرفی به استاد


سرپرستی سازمان - استاد شجاعیان-معرفی به استاد
 • استاد: امیر شجاعیان

مدیریت استراتژیک 6144--2-99 - استاد شجاعیان


مدیریت استراتژیک 6144--2-99 - استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5998-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5998-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5997-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5997-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مباحث جاری حسابداری-استاد الهی-6624 14002


مباحث جاری حسابداری-استاد الهی-6624 14002
 • استاد: آرش الهي شيروان

روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی

روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی


مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی

پایان نامه بازاریابی

 • استاد: مهدي فريماني مهدي
 • استاد: رضا ولی زاده

زبان تخصصی - 6117-992-استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی - 6117-992-استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

مدیریت و تبلیغات و برند- 6011-992-استاد خباز


مدیریت و تبلیغات و برند- 6011-992-استاد خباز
 • استاد: محمود خباز

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 6010-992-استاد بهرام زاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 6010-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-6000-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-6000-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5999-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5999-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 5983-992-استاد بهرامزاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 5983-992-استاد بهرامزاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5975-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5975-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

پایان نامه

 • استاد: محمد براتي محمد
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده
 • استاد: رضا سخاوتي رضا
 • استاد: علي عيدي زاده علي
 • استاد: رضا ولی زاده

راهبردهای مدیریت منابع انسانی-استاد ذبیحی-6594 14002


راهبردهای مدیریت منابع انسانی-استاد ذبیحی-6594 14002
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مبانی سازمان و مدیریت-استاد قلی پور- 6578 14002


مبانی سازمان و مدیریت-استاد قلی پور- 6578 14002
 • استاد: مریم قلی پور

مدیریت تحول سازمانی-5979-992-استاد میرزائی


مدیریت تحول سازمانی-5979-992-استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی


برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی 
 • استاد: سید مصطفی جوادی

راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی


راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی
 • استاد: سید مصطفی جوادی

مدیریت رفتار سازمانی-مهشید رستمیان-6424 6455-14001


مدیریت رفتار سازمانی-مهشید رستمیان-6424 6455-14001
 • استاد: مهشید رستمیان