درس‌های موجود

آسیب شناسی اجتماعی

 • استاد: محمد نقی زاده

اصول روانشناسی بالینی

 • استاد: محمد نقی زاده

روابط کار در سازمان-استاد کمالی-معرفی به استاد


روابط کار در سازمان-استاد کمالی-معرفی به استاد
 • استاد: اعظم کمالی

مبانی مهندسی مالی-6234 992


مبانی مهندسی مالی-6234 992
 • استاد: طاهره سیدی

تشکیلات و روش های اداری - شجاعیان


تشکیلات و روش های اداری - شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

قراردادهای بیمه


قراردادهای بیمه
 • استاد: نسرین رجبی

مبانی ریسک و مدیریت بیمه 6233- استاد رجبی


مبانی ریسک و مدیریت بیمه 6233- استاد رجبی
 • استاد: نسرین رجبی

بازاریابی بین المللی-6203-استاد شجاعیان


بازاریابی بین المللی-6203-استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

سرپرستی سازمان - استاد شجاعیان-معرفی به استاد


سرپرستی سازمان - استاد شجاعیان-معرفی به استاد
 • استاد: امیر شجاعیان

مدیریت استراتژیک 6144--2-99 - استاد شجاعیان


مدیریت استراتژیک 6144--2-99 - استاد شجاعیان
 • استاد: امیر شجاعیان

کاربرد کامپیوتر/کاربرد نرم افزار/نرم افزار کاربردی حسابداری 6092-6118-6194


کاربرد کامپیوتر/کاربرد نرم افزار/نرم افزار کاربردی حسابداری 6092-6118-6194
 • استاد: سمیرا خالقی پور

اقتصاد کلان -6080-992-استاد شجاعی


اقتصاد کلان -6080-992-استاد شجاعی
 • استاد: عطیه شجاعی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5998-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5998-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5997-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5997-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

حسابداری میانه 2 - 6171,6112-992- استاد وحدانی


حسابداری میانه 2 - 6171-6112-992- استاد وحدانی
 • استاد: اسماء وحدانی

روش تحقیق پیشرفته-6108-992-استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته-6108-992-استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حسابداری مدیریت -6106-992- استاد طالبی


حسابداری مدیریت -6106-992- استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حسابداری بخش عمومی- 6063-992- استاد قدیری مقدم


حسابداری بخش عمومی- 6063-992- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

زبان تخصصی پیشرفته - 6062-992- استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 6062-992- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

زبان تخصصی پیشرفته - 6061-992- استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی پیشرفته - 6061-992- استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

حسابرسی پیشرفته- 5968-992- استاد حسینی الاصل


حسابرسی پیشرفته- 5968-992- استاد حسینی الاصل
 • استاد: محسن حسینی الاصل

تحلیل آماری-5966-992-استاد زیبایی


تحلیل آماری-5966-992-استاد زیبایی
 • استاد: صادق زیبایی

اقتصادسنجی - 5965-992-استاد جعفری


اقتصادسنجی - 5965-992-استاد جعفری
 • استاد: فاطمه جعفری

روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5944 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی

روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی


روش تحقیق پیشرفته - 5929 - استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی


مباحث جاری در حسابداری - 5726 - استاد طالبی 
 • استاد: عبدالحسین طالبی

حسابداری میانه 1 - 6109,6107-992-استاد مجبوری


حسابداری میانه 1 - 6109,6107-992-استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

بررسی مسائل جاری در حسابداری -6064-992- استاد طالبی


بررسی مسائل جاری در حسابداری -6064-992- استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه-5972-992-استاد حسینی الاصل


تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه-5972-992-استاد حسینی الاصل
 • استاد: محسن حسینی الاصل

حسابرسی عمومی - 5971-992-استاد شادکامی


حسابرسی عمومی - 5971-992-استاد شادکامی 
 • استاد: مصطفی شادکامی

حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد - 5970-992-استاد طالبی


حسابداری مدیریت پیشرفته با رویکرد - 5970-992-استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

مبانی حسابداری مدیریت- 5969-992-استاد مجبوری


مبانی حسابداری مدیریت- 5969-992-استاد مجبوری
 • استاد: هدی مجبوری

تئوری حسابداری1 و تئوریهای حسابداری-5964 6103-992- استاد مجبوری


تئوری حسابداری -5933 - استاد مجبوری 
 • استاد: هدی مجبوری

حسابرسی 1 - 6111-992-استاد دهقان

طبقه: حسابرسی

حسابرسی 1 - 6111-992-استاد دهقان
 • استاد: فریبا دهقان

حسابرسی 2 - 6110-992- استاد طالبی

طبقه: حسابرسی

حسابرسی 2 - 6110-992- استاد طالبی
 • استاد: عبدالحسین طالبی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 6105-992-استاد شادکامی

طبقه: حسابرسی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 6105-992-استاد شادکامی
 • استاد: مصطفی شادکامی

کاربرد قوانین و مقررات مالی و بانکی -6104-992-استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

کاربرد قوانین و مقررات مالی و بانکی -6104-992-استاد حسینی الاصل 
 • استاد: محسن حسینی الاصل

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه-6065-992-استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه-6065-992-استاد حسینی الاصل 
 • استاد: محسن حسینی الاصل

حسابرسی فناوری اطلاعات-5974-992-استاد وحدانی

طبقه: حسابرسی

حسابرسی فناوری اطلاعات-5974-992-استاد وحدانی
 • استاد: اسماء وحدانی

حسابرسی داخلی- 5973-992- استاد وحدانی

طبقه: حسابرسی

حسابرسی داخلی- 5973-992- استاد وحدانی 
 • استاد: اسماء وحدانی

تحلیل آماری- 6192-992-استاد نظری


تحلیل آماری- 6192-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

مدیریت رفتار سازمانی - 6190-992-استاد نعمتی


مدیریت رفتار سازمانی - 6190-992-استاد نعمتی 
 • استاد: علی نعمتی

کاربرد تئوری تصمیم گیری-6186-992-استاد نظری


کاربرد تئوری تصمیم گیری-6186-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

زبان تخصصی - 6117-992-استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی - 6117-992-استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

اخلاق و احکام و کسب و کار -6116-992-استاد سید النگی


اخلاق و احکام و کسب و کار -6116-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

تحلیل آماری - 6015-992-استاد نظری


تحلیل آماری - 6015-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت- 6014-992-استاد ولی زاده


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت- 6014-992-استاد ولی زاده
 • استاد: رضا ولی زاده

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 6013-992-استاد میرزائی


بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 6013-992-استاد میرزائی 
 • استاد: وحید میرزایی

مدیریت و تبلیغات و برند- 6012-992-استاد سید النگی


مدیریت و تبلیغات و برند- 6012-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مدیریت و تبلیغات و برند- 6011-992-استاد خباز


مدیریت و تبلیغات و برند- 6011-992-استاد خباز
 • استاد: محمود خباز

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 6010-992-استاد بهرام زاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 6010-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6006-992- استاد عباسی


مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6006-992- استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6005-992-استاد سیدالنگی


مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6005-992-استاد سیدالنگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مدیریت استراتژیک پیشرفته -6003-992-استاد عباسی


مدیریت استراتژیک پیشرفته -6003-992-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت استراتژیک پیشرفته -6002-992-استاد عباسی


مدیریت استراتژیک پیشرفته -6002-992-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت استراتژیک پیشرفته-6001-5976-992-استاد جوادی


مدیریت استراتژیک پیشرفته-6001-5976-992-استاد جوادی
 • استاد: سید مصطفی جوادی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-6000-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-6000-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5999-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5999-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

اخلاق و احکام کسب و کار- 5996-992-استاد سید النگی


اخلاق و احکام کسب و کار- 5996-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مبانی سازمانی و مدیریت 5995-992-استاد نعمتی


مبانی سازمانی و مدیریت 5995-992-استاد نعمتی 
 • استاد: علی نعمتی

مدیریت رفتار سازمانی-5994-992-استاد سید النگی


مدیریت رفتار سازمانی-5994-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مدیریت استراتژیک پیشرفته-5991-992-استاد ذبیحی


مدیریت استراتژیک پیشرفته-5991-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت-5988-992-استاد خداپرست


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت-5988-992-استاد خداپرست
 • استاد: مهدی خداپرست

اصول مذاکرات و مکاتبات و قراردادهای تجاری- 5987-992-استاد سیدالنگی


اصول مذاکرات و مکاتبات و قراردادهای تجاری- 5987-992-استاد سیدالنگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

زبان تخصصی -5986-992-استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی -5986-992-استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

تحلیل آماری-5984-992-استاد نظری


تحلیل آماری-5984-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 5983-992-استاد بهرامزاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 5983-992-استاد بهرامزاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت کیفیت و بهره وری -5982-992- استاد عباسی


مدیریت کیفیت و بهره وری -5982-992- استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته-5981-992- استاد لطفعلی پور


بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته-5981-992- استاد لطفعلی پور 
 • استاد: محمدرضا لطفعلی پور

مدیریت تبلیغات و برند-5980-992-استاد خباز


مدیریت تبلیغات و برند-5980-992-استاد خباز
 • استاد: محمود خباز

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5975-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5975-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

پایان نامه

 • استاد: محمد براتي محمد
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده
 • استاد: رضا سخاوتي رضا
 • استاد: علي عيدي زاده علي
 • استاد: رضا ولی زاده

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5990-992-استاد لطفعلی پور


اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5990-992-استاد لطفعلی پور 
 • استاد: محمدرضا لطفعلی پور

مدیریت تحول سازمانی - 6193-992-استاد میرزایی


مدیریت تحول سازمانی - 6193-992-استاد میرزایی
 • استاد: وحید میرزایی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6191-992- استاد حمیدی


حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6191-992- استاد 
 • استاد: محمدرضا حمیدی

مهارت آموزی آموزش و توسعه منابع-6017-992-استاد ذبیحی


مهارت آموزی آموزش و توسعه منابع-6017-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مدیریت تحول سازمانی -6016-992-استاد ذبیحی


مدیریت تحول سازمانی -6016-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6009-992-استاد توانمند


حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6009-992-استاد توانمند
 • استاد: محمد توانمند

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6008-992-بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6008-992-بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6007-992- بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6007-992- بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

اداره امور عمومی در اسلام-6004-992-استاد عباسی


اداره امور عمومی در اسلام-6004-992-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مبانی مدیریت دولتی-5993-922-استاد قلی پور


مبانی مدیریت دولتی-5993-922-استاد قلی پور 
 • استاد: مریم قلی پور

نظریه های مدیریت دولتی- 5992-992-استاد ذبیحی


نظریه های مدیریت دولتی- 5992-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

ارزشیابی و عملکرد دولتی و سازمانها- 5985-992-استاد بهرام زاده


ارزشیابی و عملکرد دولتی و سازمانها- 5985-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت تحول سازمانی-5979-992-استاد میرزائی


مدیریت تحول سازمانی-5979-992-استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی- 5978-992-استاد جلال دوست


حقوق اساسی سازمانهای دولتی- 5978-992-استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

اداره امور عمومی در اسلام- 5977-992- استاد جوادی


اداره امور عمومی در اسلام- 5977-992- استاد جوادی
 • استاد: سید مصطفی جوادی

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی


برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی 
 • استاد: سید مصطفی جوادی