کارشناسی ارشد حسابرسی

درس‌های موجود

حسابرسی 1 - 6111-992-استاد دهقان

طبقه: حسابرسی

حسابرسی 1 - 6111-992-استاد دهقان
  • استاد: فریبا دهقان

حسابرسی 2 - 6110-992- استاد طالبی

طبقه: حسابرسی

حسابرسی 2 - 6110-992- استاد طالبی
  • استاد: عبدالحسین طالبی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 6105-992-استاد شادکامی

طبقه: حسابرسی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری- 6105-992-استاد شادکامی
  • استاد: مصطفی شادکامی

کاربرد قوانین و مقررات مالی و بانکی -6104-992-استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

کاربرد قوانین و مقررات مالی و بانکی -6104-992-استاد حسینی الاصل 
  • استاد: محسن حسینی الاصل

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه-6065-992-استاد حسینی الاصل

طبقه: حسابرسی

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه-6065-992-استاد حسینی الاصل 
  • استاد: محسن حسینی الاصل

حسابرسی فناوری اطلاعات-5974-992-استاد وحدانی

طبقه: حسابرسی

حسابرسی فناوری اطلاعات-5974-992-استاد وحدانی
  • استاد: اسماء وحدانی

حسابرسی داخلی- 5973-992- استاد وحدانی

طبقه: حسابرسی

حسابرسی داخلی- 5973-992- استاد وحدانی 
  • استاد: اسماء وحدانی

بررسی موارد خاص در حسابرسی -5735 -

طبقه: حسابرسی

بررسی موارد خاص در حسابرسی -5735 -