کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

درس‌های موجود

تحلیل آماری- 6192-992-استاد نظری


تحلیل آماری- 6192-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

مدیریت رفتار سازمانی - 6190-992-استاد نعمتی


مدیریت رفتار سازمانی - 6190-992-استاد نعمتی 
 • استاد: علی نعمتی

کاربرد تئوری تصمیم گیری-6186-992-استاد نظری


کاربرد تئوری تصمیم گیری-6186-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

زبان تخصصی - 6117-992-استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی - 6117-992-استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

اخلاق و احکام و کسب و کار -6116-992-استاد سید النگی


اخلاق و احکام و کسب و کار -6116-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

تحلیل آماری - 6015-992-استاد نظری


تحلیل آماری - 6015-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت- 6014-992-استاد ولی زاده


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت- 6014-992-استاد ولی زاده
 • استاد: رضا ولی زاده

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 6013-992-استاد میرزائی


بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته- 6013-992-استاد میرزائی 
 • استاد: وحید میرزایی

مدیریت و تبلیغات و برند- 6012-992-استاد سید النگی


مدیریت و تبلیغات و برند- 6012-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مدیریت و تبلیغات و برند- 6011-992-استاد خباز


مدیریت و تبلیغات و برند- 6011-992-استاد خباز
 • استاد: محمود خباز

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 6010-992-استاد بهرام زاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 6010-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6006-992- استاد عباسی


مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6006-992- استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6005-992-استاد سیدالنگی


مدیریت و کیفیت و بهره وری- 6005-992-استاد سیدالنگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی