کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی

درس‌های موجود

مدیریت استراتژیک پیشرفته -6003-992-استاد عباسی


مدیریت استراتژیک پیشرفته -6003-992-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت استراتژیک پیشرفته -6002-992-استاد عباسی


مدیریت استراتژیک پیشرفته -6002-992-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مدیریت استراتژیک پیشرفته-6001-5976-992-استاد جوادی


مدیریت استراتژیک پیشرفته-6001-5976-992-استاد جوادی
 • استاد: سید مصطفی جوادی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-6000-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-6000-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5999-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5999-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

اخلاق و احکام کسب و کار- 5996-992-استاد سید النگی


اخلاق و احکام کسب و کار- 5996-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مبانی سازمانی و مدیریت 5995-992-استاد نعمتی


مبانی سازمانی و مدیریت 5995-992-استاد نعمتی 
 • استاد: علی نعمتی

مدیریت رفتار سازمانی-5994-992-استاد سید النگی


مدیریت رفتار سازمانی-5994-992-استاد سید النگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

مدیریت استراتژیک پیشرفته-5991-992-استاد ذبیحی


مدیریت استراتژیک پیشرفته-5991-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت-5988-992-استاد خداپرست


روش شناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت-5988-992-استاد خداپرست
 • استاد: مهدی خداپرست

اصول مذاکرات و مکاتبات و قراردادهای تجاری- 5987-992-استاد سیدالنگی


اصول مذاکرات و مکاتبات و قراردادهای تجاری- 5987-992-استاد سیدالنگی
 • استاد: ام گلثوم سید النگی

زبان تخصصی -5986-992-استاد قدیری مقدم


زبان تخصصی -5986-992-استاد قدیری مقدم
 • استاد: ابوالفضل قدیری مقدم

تحلیل آماری-5984-992-استاد نظری


تحلیل آماری-5984-992-استاد نظری
 • استاد: محبوبه نظری

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 5983-992-استاد بهرامزاده


نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته- 5983-992-استاد بهرامزاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت کیفیت و بهره وری -5982-992- استاد عباسی


مدیریت کیفیت و بهره وری -5982-992- استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته-5981-992- استاد لطفعلی پور


بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته-5981-992- استاد لطفعلی پور 
 • استاد: محمدرضا لطفعلی پور

مدیریت تبلیغات و برند-5980-992-استاد خباز


مدیریت تبلیغات و برند-5980-992-استاد خباز
 • استاد: محمود خباز

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5975-992-استاد بهرام زاده


مدیریت منابع انسانی پیشرفته-5975-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده