کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

درس‌های موجود

پایان نامه

  • استاد: محمد براتي محمد
  • استاد: حسینعلی بهرام زاده
  • استاد: رضا سخاوتي رضا
  • استاد: علي عيدي زاده علي
  • استاد: رضا ولی زاده

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5990-992-استاد لطفعلی پور


اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5990-992-استاد لطفعلی پور 
  • استاد: محمدرضا لطفعلی پور

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5989-992-استاد خداپرست


اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی -5989-992-استاد خداپرست
  • استاد: مهدی خداپرست