کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

درس‌های موجود

پایان نامه

  • استاد: محمد براتي محمد
  • استاد: حسینعلی بهرام زاده
  • استاد: رضا سخاوتي رضا
  • استاد: علي عيدي زاده علي
  • استاد: رضا ولی زاده