کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

درس‌های موجود

مدیریت تحول سازمانی - 6193-992-استاد میرزایی


مدیریت تحول سازمانی - 6193-992-استاد میرزایی
 • استاد: وحید میرزایی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6191-992- استاد حمیدی


حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6191-992- استاد 
 • استاد: محمدرضا حمیدی

مهارت آموزی آموزش و توسعه منابع-6017-992-استاد ذبیحی


مهارت آموزی آموزش و توسعه منابع-6017-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

مدیریت تحول سازمانی -6016-992-استاد ذبیحی


مدیریت تحول سازمانی -6016-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6009-992-استاد توانمند


حقوق اساسی سازمانهای دولتی -6009-992-استاد توانمند
 • استاد: محمد توانمند

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6008-992-بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6008-992-بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6007-992- بهرام زاده


ارزشیابی عملکرد دولت و سازمانها-6007-992- بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

اداره امور عمومی در اسلام-6004-992-استاد عباسی


اداره امور عمومی در اسلام-6004-992-استاد عباسی
 • استاد: جلیل عباسی

مبانی مدیریت دولتی-5993-922-استاد قلی پور


مبانی مدیریت دولتی-5993-922-استاد قلی پور 
 • استاد: مریم قلی پور

نظریه های مدیریت دولتی- 5992-992-استاد ذبیحی


نظریه های مدیریت دولتی- 5992-992-استاد ذبیحی
 • استاد: محمدرضا ذبیحی

ارزشیابی و عملکرد دولتی و سازمانها- 5985-992-استاد بهرام زاده


ارزشیابی و عملکرد دولتی و سازمانها- 5985-992-استاد بهرام زاده
 • استاد: حسینعلی بهرام زاده

مدیریت تحول سازمانی-5979-992-استاد میرزائی


مدیریت تحول سازمانی-5979-992-استاد میرزائی
 • استاد: وحید میرزایی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی- 5978-992-استاد جلال دوست


حقوق اساسی سازمانهای دولتی- 5978-992-استاد جلال دوست
 • استاد: سعادت علی جلال دوست

اداره امور عمومی در اسلام- 5977-992- استاد جوادی


اداره امور عمومی در اسلام- 5977-992- استاد جوادی
 • استاد: سید مصطفی جوادی