کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

درس‌های موجود

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی


برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی - 5878 - استاد جوادی 
  • استاد: سید مصطفی جوادی

راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی


راهبردهای مدیریت منابع انسانی- 5877- استاد جوادی
  • استاد: سید مصطفی جوادی